نظرمحمد حلیم

 

نظرمحمد حلیم

درجه تحصیل: دوکتورا (Ph. D)

 

رتبه علمی: ‍پوهنوال

سال تولد:1331

زادگاه: پنجشیر

سال شمولبه کدر: 1358

مسؤلیت های علمی در پوهنځی: عضوشورای علمی پوهنځی

اثر های علمی چاپ شده:

1- تیزس ماستری تحت عنوان "مطالعۀ قوانین فزیکو- کیمیاوی تجرید فلوتیشنی آیونهای کدمیم ( ) توسط نمکهای پوتاشیمی تیزابهای شحمی".  این تیزس در سال 1984 در پوهنحی کیمیای پوهنتون  دولتی ادیسۀ جمهوری اُکراین به نام میچنیکوف تکمیل و موفقانه دفاع گردید.

 

2- تیزس دوکتورا تحت عنوان "مطالعۀ قوانین فزیکو- کیمیاوی تجرید فلوتیشنی آیونهای جست  ( ) و کدمیم ( ) به شکل سوبلاتهای کلوئیدی". این تیزس در سال 1989 در پوهنحی کیمیای پوهنتون دولتی ادیسۀ جمهوری اُکراین به نام میچنیکوف تکمیل و موفقانه دفاع گردید.

 

3- تألیف و نشر کتاب درسی "تکنالوژی کیمیای غیرعضوی" در 2 جُلد برای صنف چهارم پوهنحی کیمیای پوهنتون کابل که چاپ اول هردو جُلد در سال 1387 خورشیدی از طریق انتشارات جهان اسلام صورت گرفته است. چاپ دوم جُلد اول در سال 1395 هــ، ش در 404 صفحه و جُلد دوم که چاپ دوم آن عنقریب صورت خواهد گرفت حاوی 317 صفحه میباشد.

 

4-کار اول علمی- تحقیقی تحت عنوان "سنتیز کامپلکسهای جدید کرومیم (III) با لیگند های نایتروجن دونر (N-donor) و انیونها بحیث کولیگند آنها". این کار علمی– تحقیقی در انستیتوت کیمیای غیرعضوی پوهنتون کولون (Cologne University) آلمان در سال 2009 در فاصلۀ زمانی 05.01.2009 – 15.09.2009 با پذیرش جسورانۀ مسؤلیت علمی این کار تحقیقی توسطمحترم پروفیسور دوکتور گرد مایر رئیس انستیتوت کیمیای غیر عضوی پوهنتون کولون آلمانو حمایۀ مالی سازمان بین الملی DAAD جرمنی عملاً تکمیل و طی کنفرانسی در انستیتوت متذکره موفقانه ارائه گردید که با امضای آن توسط مسؤل انستیتوت کیمیای غیرعضوی محترم پروفیسور داکتر گرد مایر، بحیث یک کار عالی علمی- تحقیقی رسماً مورد تائید و ستایشاوشان  قرار گرفت. 

 

5- کار دوم علمی – تحقیقی تحت عنوان "سنتیز کامپلکسکهای جدید منگنیز (II) با لیگندهای نایتروجندونر (N-donor) و اوکسیجن  دونر (O-donor) و مطالعۀ ساختمانهای کریستلی آنها" در انستیتوت کیمیای غیر عضوی پوهنتون کولون آلمان که در فاصلۀ زمانی 31.05.2013-04.08.2012با پذیرش جسورانۀ مسؤلیت علمی این کار تحقیقی توسط محترم پروفیسور دوکتور گرد مایررئیس انستیتوت متذکره با حمایۀ مالی سازمان بین المللی DAAD جرمنیانجام یافت. کار علمی-تحقیقی متذکره مورد تائید و ستایش پوهنتون کولون آلمان قرار گرفت و تقدیر نامه ی هم در این ارتباط از جانب پروفیسور دوکتور گرد مایر برایم تفویض گردید و این افتخار به هر پیمانه ی که قیاس هم گرددنه تنها برای من بلکه برای تمامی اساتید عالیقدر پوهنتون کابل و کشور عزیزمنیز تعلق میگیرد.

 

6- کتاب درسی تألیف شدۀ اساسات کیمیا تحت عنوان "کیمیای I" برای محصلین پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل که در 17 قوس سال 1395 به پایۀ اکمال رسید.

 

 

اثرهای علمی آماده ی چاپ:

1- کتاب درسی "کیمیای I" برای صنوف اول پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل که عنقریب مع الخیر الی حمل سال 1396 چاپ و به دسترس محصلین پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل و سایر پوهنحی های انجنیری پوهنتونهای افغانستان قرار خواهد گرفت.

-

-

مقاله های علمی چاپ شده:

1- مقالۀ علمی- تحقیقی تحت عنوان "دو کامپلکس جدید کرومیم (III) با لیگند انبور مانند پایریدین 2، 6- دای کاربوکسیلات". این مقالۀ علمی– تحقیقی در ژورنال معتبرعلمی جرمنی به نام "تحقیق طبیعت"که دربر گیرندۀ صفحات 685- 688 ژورنال مربوطه میباشد در 28 اپریل سال 2011 به نشر رسیده است.

 

2- مقالۀ علمی- تحقیقی تحت عنوان "مُدل هیترو کُواگولیشن تجرید آیونهای کدمیم ( ) بوسیلۀ جمع کننده های تیزابهای شحمی با استفاده از طریقۀ فلوتیشن". این مقاله در شمارۀ 5 ژورنال "متالورژی رنگۀ" انستیتوت متالورژی کوهی قفقاز شمالی شوروی سابق، که دربرگیرندۀ صفحات 17- 21 آن میباشد، در سال 1989 به نشر رسیده است.

 

3-مقالۀ علمی- تحقیقی تحت عنوان "تأ ثیر غلظت کولکتورهای قلوی در تجرید فلوتیشنی آیونهای کدمیم ( )". این مقاله در شمارۀ 2 مجلۀ طبیعی علوم پوهنتون کابل در سال 1370 (سرطان- سنله) به نشر رسیده است.

 

4- مقالۀ علمی- تحقیقی تحت عنوان "کنیتبک تجرید فلوتیشنی آیونهای کدمیم ( ) به کمک یکعده جمع کننده های قلوی". این مقاله در شمارۀ 3 مجلۀ طبیعی علوم پوهنتون کابل در سال 1370 (میزان- قوس) به نشر رسیده است.

 

5- مقالۀ علمی- تحقیقی تحت عنوان "اثرات آلودگی هوا بالای نبات". این مقاله در شمارۀ 1 مجلۀ علمی "انسان و محیط زیست" پوهنتون کابل در سال 1373 (قوس) به نشر رسیده است.

 

6- مقالۀ علمی- تحقیقی تحت عنوان "تأ ثیر درجۀ حرارت بالای تجرید فلوتیشنی آیونهای کدمیم ( )". این مقاله در شمارۀ 2- 3  مجلۀ طبیعی علوم پوهنتون کابل در سال 1374 (جوزا- سنله) به نشر رسیده است.

 

7- مقالۀ علمی- تحقیقی تحت عنوان "عواقب آلودگی اتموسفیر". این مقاله در شمارۀ 4- 6  مجلۀ طبیعی علوم پوهنتون کابل در سال 1374 به نشر رسیده است.

 

8- مقالۀ علمی- تحقیقی تحت عنوان "مطالعۀ عوامل فزیکو- شیمی سخت شدن سمنت پورتلند". این مقاله در شمارۀ 2 مجلۀ علمی پوهنتون کابل در سال 1389 به نشر رسیده است.

 

9. مقالۀ علمی- تحقیقی تحت عنوان "فکتورهای اساسی کیمیاوی جوشش وسخت شدن سمنت پورتلند". این مقاله در شمارۀ 5 مجلۀ علمی پوهنتون کابل در سال 1389 به نشر رسیده است. 

سیمینار ها:

دررابطه به این موضوع باید گفت گه راهنمایی محصلین صنف چهارم پوهنحی کیمیا در خصوص تهیۀ مونوگرافها و ارائه آنها در حضور استادان و محصلین به شکل سیمینار از وجایب دیگر استادان پوهنحی کیمیا منجمله شخص خودم میباشد که آنهارا در طول یکسال عملاً راهنهایی متواتر مینمائیم. هر استاد به طور اوسط در حدود 14 تن محصل را در این راستا کُمک و راهنمایی مینماید.

ایمیل:nazar.halim@gmail.com

شمارۀ تماس:0788092383