عبدالمبشرفُرمُلی

 

عبدالمبشرفُرمُلی

درجه تحصیل: لیسانس

 

رتبه علمی: ‍‍‍ پوهیالی

سال تولد: 1371

زادگاه:کابل

سال شمولبه کدر: 1394

مسئوولیت های علمی در پوهنتون: مدیرمسئوول سایت

عضویت در : مجلس دیپارتمنت،هیئت تحریرسایت)

نشانی ایمیل:mubasher.furmuly@yahoo.com

شمارۀ تماس: 0787381811