طاهره نبی

 

طاهره نبی

درجه تحصیل: ماستر

 

رتبه علمی: ‍‍‍ پوهنوال 

سال تولد: 1345

زادگاه:کابل

سال شمولبه کدر: 1374

مسئوولیت های علمی در پوهنتون : ریاست پوهنځی ، عضو شورای علمی پوهنځی ، عضو ترفیعات علمی در ریاست انسجام امور اکادمیک ، عضو کمیتۀاعتلای کیفیت ، عضو شورای علمی پوهنتون

آثار علمی چاپ شده :

1-    رهنمای لابراتوار کیمیای عمومی

2-    Studies on the properties (N- octanoyl- alaninato) terbium(III) Complex and its interactions in organized solutions (تیزس ماستری )

3-    کیمیای غیر عضوی (III)  ( مرکبات کوردنیشن )

4-    مطالعۀ محلل های مایعات ایونی

5-    مطالعۀانواع مختلف خواص مگنیتکی مواد کیمیاوی

6-    مطالعۀ عناصر تناظرو عملیه های تناظر

7-    مطالعۀعناصر تناظرو عملیه های تناظردر مالیکول های هشت وجهی و چهار وجهی

8-    مطالعۀ قاعده 18 – الکترونی یا قاعده نمبر اتومی در کمپلکس ها

9-    بررسی تشکل انواع هایدراید ها

10-   مطالعۀ عاطل بودن و تغییرپذیری کمپلکس ها به اساس تیوری ساحه کرستلی و رابطه ولانسی

11-    رول ایون های فلزی در سیستم های بیولوژیکی

12-    کیمیای محاسبوی

13-     الکترونیگاتیوتی و عوامل موثر در آن

14-     فکتور های مؤثر در انرژی ایونایزیشن

15-     مطالعۀدایپول مومنت و قطبیت مالیکول ها

16-     مطالعۀ انواع قوه ها در بین مالیکول ها

 

مقاله های علمی چاپ شده

1-    مطالعۀ محلل های مایعات ایونی

2-    مطالعۀ انواع مختلف خواص مگنیتکی مواد کیمیاوی

3-    مطالعۀ عناصر تناظرو عملیه های تناظر

4-    مطالعۀعناصر تناظرو عملیه های تناظردر مالیکول های هشت وجهی و چهار وجهی

5-    مطالعۀ قاعدۀ18 – الکترونی یا قاعده نمبر اتومی در کمپلکس ها

6-    بررسی تشکل انواع هایدراید ها

7-    مطالعۀعاطل بودن و تغییرپذیری کمپلکس ها به اساس تیوری ساحۀ کرستلی و رابطه ولانسی

8-    رول ایون های فلزی در سیستم های بیولوژیکی

9-    الکترونیگاتیوتی و عوامل مؤثر در آن

10-   فکتور های موثر در انرژی ایونایزیشن

11-   مطالعۀدایپول مومنت و قطبیت مالیکول ها

12-   مطالعۀ انواع قوه ها در بین مالیکول ها

موضوع سیمینار: طرز تراکم ذرات در مواد کرستلی

تاریخ برگزاری :  سرطان 1394

 

کاربونیل های فلزی

تاریخ برگزاری   سنبله 1394 

ایمیل آدرس : tnabi.chemistry@gmail

شماره تماس : 0700286442