نسرین راجی پوپلزی

 

نسرین راجی پوپلزی

درجه تحصیل: ماستر

 

رتبه علمی: ‍‍‍ پوهندوی

سال تولد: 1341

زادگاه:کابل

سال شمولبه کدر: /2/1363

مسئوولیت های علمی در پوهنتون ( عضو شورای علمی پوهنځی  ، عضو هیت تحریر درمجلۀ عملی پوهنتون ، عضو کمسیون تقرروانفکاک استادان پوهنتون های خصوصی )

اثرهای علمی آماده ی چاپ:

کتاب تألیف شده تحت عنوان  (میتودهای فزیکوکیمیاوی تحلیل)

مقاله های علمی چاپ شده:

1-  مشخصات عمومی وصنف بندی طریقه های تحلیل  کروماتوگرافی

2- محیط زیست یا بایو سفیر

3-  میتودهای سپکتروسکوپی  

4-   ازبست واضرار ان به صحت  

5-  مطالعۀ پخش مواد درجداسازی بطریقه اکسترکشن

6- معرفی عملیه های لومینسنس وفتولومیننسنس

7-     کلریمتری وسپکتروفتومتری

8-  جذب اشعۀ الکترومقناطیسی وتطبیق قانون لمبرت – بیر

9- سپکتروسکوپی ریزونانس مقناطیسی هسته

سیمینار ها:

1.   موضوعات  سیمینار :  سپکتروسکوپی  13C-NMR،   سپکتروسکوپی 1H ، شرایط تشکیل رسوب وخواص آنها  و محلول های بفری 

2.     تاریخ برگزاری سیمینار :   23/1/1394 و 29/1/1394

3.     محل برگزاری سیمینار : دیپارتمنت کیمیای پوهنځی ساینس

4.     اسم سیمنیار دهنده با مشخصات آن: پوهنوال دیپلوم انجنیر نسرین راجی پوپلزی

5.     محتویات سیمینار : علمی وآموزنده

 ایمیل:raji_nasrin@yahoo.com

شمارۀ تماس:0700244079