محمد ظاهرمحبت

 

محمد ظاهرمحبت

درجه تحصیل: ماستر

 

رتبه علمی: ‍‍‍ پوهندوی

سال تولد: 1336

زادگاه:خوست

سال شمولبه کدر: 1358

مسئوولیت های علمی در پوهنتون :کمیتۀ انضباط

اثر های علمی چاپ شده :

- تجارب نمایشی کیمیا

- تقش انرژی در رابطه به ساختمان – تعادلات – تغیرات کیمیاوی

- مقایسۀ گازات حقیقی و فوگاستی

- مطالعۀمواد کیمیاوی

- قابلیت سلواتیشن محلول ها

- تأثیر محلول های بفر بالای تعاملات کیمیاوی

- ارزش تیوری مالیکول اربیتال

- تشکیل مالیکول اربیتال های سیگما و پای و مقایسۀ آنها

اثرهای علمی آماده ی چاپ:

- اساسات کیمیا

- کیمیای عمومی و غیر عضو

سیمینار ها:

در این بخش موضوعات سیمینار پوهنځی خویش را مطابق به شرایط آتی بنویسید، و تعداد سیمینار ها محدود نیست.

1.     موضوع سیمینار : روابط اشتراکی، روابط آیونیک

2.     تاریخ برگزاری سیمینار: 1394

3.     محل برگزاری سیمینار: پوهنتون کابل پوهنځی ساینس

4.     اسم سیمنیار دهنده با مشخصات آن: محمد ظاهر محبت

5.     محتویات سیمینار: موضوعات مربوط به انواع روابط کیمیاوی

شماره تماس:0776889832