گل نظیر نظیمی

 

گل نظیر نظیمی

درجه تحصیل: ماستر

 

رتبه علمی: ‍‍‍ پوهنمل

سال تولد: 1336

زادگاه:کنر

سال شمولبه کدر: 1361

مسئوولیت های علمی در پوهنتون (معاون پوهنځی، عضوشورای علمی پوهنځی،عضو کمیتۀنظمود سپلین پوهنځی)

اثرهای علمی چاپ شده :

-کیمیا ی عضوی

مقاله های علمی چاپ شده:

- جدا وتثبیت  -Lالفا امینواسیدهادرتوت.

- تعاملات تعویضی الکتروفیلی درمرکب دای بنزوفوران.

- تحقیقات دربارۀ استخراج  مواد ملونه ازریشۀخشک روین به طریقۀ سپکتروسکوپی UV-vis.

-تیوری وتحلیل فزیکوکیمیاوی موادملونه.

ایمیل :G.n.Nazimi @gmail.com 

شماره تماس:0702032800