وضعيت فعلي

درحال حاضردر پوهنځی کیمیا به تعداد ۲۳ تن استاد مصروف فعالیت های درسی، علمی و اکادمیک میباشند که از جمله(۳) استاد به سویۀ دوکتورا، (۱۱) استاد به سویۀ ماستر و(۵) استاد به سویۀ لسانس میباشد ویک تعداد آنها هم اکنون مصروف تحصیل درخارج ازکشوراستند، که ازجمله (۳ ) نفرغرض تکمیل درجۀ دوکتورا و(۱) نفرغرض تکمیل درجۀ ماستری مصروف می باشند. تقسیم بندی استادان به اساس رتبۀ علمی طبق قانون تحصیلات عالی کشور به ترتیب ذیل میباشد.

پوهاند :  (۲) از جمله ذکور، (۱) ازجمله اناث و مجموع ۳  تن

پوهنوال : (۲) جمله اناث و (۱) از جمله ذکور مجموع  ۳ تن

پوهندوی : (۲) ازجمله ذکور، (۱) از جمله اناث و مجموع  ۳ تن

پوهنمل :  (۳) ازجمله ذکور،(۱) از جمله اناث ، مجموع ۴ تن

پوهیالی :  (۳) از جمله ذکور، (۲) از جمله اناث و مجموع ۵ تن

هکذا ۵ تن اسیستانت های تخنیکی در لابراتوار های مختلف این پوهنځی به کار های روزمرۀ شان ادامه میدهند.                                                           هم اکنون در پوهنځی کیمیا  به تعداد (۴۷۵) مصروف تحصیل میباشند، که ازآنجمله ۲۲۶ آن اناث و۲۴۶ نفرآن ذکوراست.

در رابطه به ظرفیت پوهنځی باید گفت که این پوهنځی ۶ لابراتوار تطبیقات برای محصلین، ۴ لابراتوار تحقیق، کتابخانه، اطاق مطالعه، کمپیوتر لب، یک لابراتوار تجارب نمایشی، سرور روم ، مسجد برای نماز گذار ها ، ۶ اطاق درسی، وچند اطاق نگهداری مواد کیمیا وی میباشد.

استادان مربوطه به کشور های دوست سفرهای علمی داشته اند. متذکرباید شد که قبلا ً پوهنځی به کشورجرمنی توامیت علمی داشته و فعلا ً موجود نمی باشد. همچنان پوهنځی برای مدت دو سال وشش ماه به این طرف با پوهنتون دهلی کشورهندوستان ارتباط علمی داشته که باختم سال ۱۳۹۱ این ارتباط خاتمه یافت. پوهنځی دارای بخش شبانه نمی باشد. شرایط ورود دربخش روزانه سپری نمودن امتحان کانکوربوده که مربوط وزارت محترم تحصیلات عالی می باشد بعد ازفراغت محصلان مربوطه بعضا ً به منظوررفع مشکل شان به پوهنځی مراجعه می نمایند.