پروفایل اساتید - پوھنتون کابل

پروفایل اساتید

پروفایل اساتید


مرضیه وفایی

درجه تحصیل:دوکتورا

رتبه علمی: ‍پوهنمل

دیپارتمنت:

بيشتر...

وحیده یوسفزی

درجه تحصیل: دوکتورا

رتبه علمی: ‍پوهندوی

دیپارتمنت:

بيشتر...

هدایت الله مُحب

درجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: ‍پوهاند

دیپارتمنت:

بيشتر...

محمد یوسف جویان

درجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: ‍پوهاند

دیپارتمنت:

بيشتر...

گل نظیرنظیمی

درجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: ‍پوهنمل

دیپارتمنت:

بيشتر...

محمد ظاهر محبت

درجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: ‍ پوهندوی

دیپارتمنت:

بيشتر...

نسرین راجی پوپلزی

درجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: ‍ پوهنوال

دیپارتمنت:

بيشتر...

طاهره نبی

درجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: ‍ پوهنوال

دیپارتمنت:

بيشتر...

جاوید قادری

درجه تحصیل: لیسانس

رتبه علمی: ‍ پوهیالی

دیپارتمنت:

بيشتر...

عبدالمبشرفُرمُلی

درجه تحصیل: لیسانس

رتبه علمی: ‍ پوهیالی

دیپارتمنت:

بيشتر...

محمد طاهرامین زی

درجه تحصیل: لیسانس

رتبه علمی: ‍ پوهیالی

دیپارتمنت:

بيشتر...