پلان عملیاتی نقاط پیشنهادی هیأت باز نگربیرونی .

پلان عملیاتی نقاط پیشنهادی هیأت باز نگربیرونی پوهنتون  کابل  به نشررسیده غرض مطالعه علاقه مندان تقدیم است.

برای دریافت آن  روی لینک کلیک نمایید:

http://ku.edu.af/Content/files/Matob%20tazmin%20kaifet(1).pdf