پلان استراتیژیک تضمین کیفیت

مقدمه

تضمین کیفیت یکی از مسولیت های اساسی هر نهاد تحصیلی بشمار میرود، بنا ریاست پوهنتون کابل، معاونیت علمی و آمریت ارتقای کیفیت همواره در تلاش است تا کیفیت تدریس و اموزش در سطح این نهاد بلند رفته و پوهنتون کابل جایگاه اصلی اشرا دریافت نماید. پیشرفت و ترقی نهاد های علمی وابسته به تضمین کیفیت همان نهاد میشود، بدین لحاظ، آمریت تضمین کیفیت پوهنتون کابل پلان استراتیژیک پنج ساله خویشرا در این عرصه تهیه و ترتیب داده تا رسیدن به اهداف مشخص را ساده تر بسازد.

پلان استراتیژیک آمریت تضمین کیفیت تطبیق پلان های  سالهای ۱۳۹۸-۱۴۰۲ را در شش شاخص عمده که شامل ظرفیت سازی محصلان، ارتفای ظرفیت استادان، تجدید نصاب تحصیلی، تطبیق نظارت سالانه و مرور دوره یی برنامه های علمی در سطح پوهنتون کابل، تکنالوژی معلوماتی و ارتقای ظرفیت کارمندان معین میسازد.

 

دیدگاه پوهنتون کابل:

ارتقای پوهنتون  کابل به یک مرکز با اعتبار و شناخته شدۀ  ملی و بین المللی در عرصه های ،  تربیۀ کادر های متخصص و متعهد   . علم آفرینی و عرضۀ خدمات اکادمیک  ،تحقیقات .

ماموریت پوهنتون کابل:

 تربیۀ کادر های متخصص مورد نیاز جامعه که به ارزش های تاریخی و قانون اساسی باور داشته و به افغانستان صادقانه خدمت نمایند و سهم گیری فعال در علم آفرینی و عرضۀ خدمات جهت تسهیل و تسریع پروسه  های انکشافی درافغانستان، منطقه و جهان.

دیدگاه کمیته ارتقای کیفیت در پوهنتون کابل:

پیشرفت پوهنتون کابل به یک نهاد بااعتبار ملی و بین المللی و بلند بردن کیفت تدریس، و دنبال نمودن نورم های قبول شده جهت موثریت و دستاوردهای علمی.

ماموریت کمیته ارتقای کیفیت در پوهنتون کابل:

تسریع پروسه ارتقای کیفیت در پوهنتون کابل و همکاری پوهنحی ها در دستیابی به بالاترین سطوح ملی و بین المللی و نایل شدن به موفقیت های آموزشی.

تحلیل

نقاط ضعف

نقاط قوت

 • مسولیت پذیری کمتر در بعضی ساحات
 • غفلت در قسمت مستندسازی کار های تحقیقی
 • واردنبودن بعضی کارمندان به تکنالوژی
 • تحقیقات کمتر در بخش امور اجتماعی
 • کمبود پروگرام های ظرفیت سازی برای کارمندان
 • کمبود فرهنگ رضاکاری
 • کمبود کارمندان اداری در بعضی پوهنحی ها
 • داشتن برنامه های موثر در بخش های لیسانس، ماستری و دوکتورا.
 • داشتن کادر علمی شایسته و مدیریت قوی
 • محیط مناسب علمی
 • افتخار جذب محصلان نخبه از تمام مکاتب افعانستان
 • داشتن میدان های ورزشی
 • داشتن نیروی کاری در ۹۶ پروگرام علمی
 • داشتن منابع مختلف
 • داشتن ازادی اکادمیک
 • داشتن پلان استراتیژیک در تمامی ۹۶ پروگرام علمی
 • اخذ اعتبار ملی

تهدید ها

فرصت ها

 • کمبود بودجه جهت تطبیق بسیاری فعالیت ها در سطح نهاد
 • کمبود بودجه برای سهولت های زیربنایی
 • سیستم ارزیابی ضعیف در بعضی موارد
 • مدیریت ضعیف در بعضی موارد
 • قوانین و پروسه های مغلق دولتی
 • عدم ارتباط مستقیم با جامعه
 • قضاوت بیجا و نادرست بعضی ها در مورد پوهنتون کابل
 • دید مثبت مقامات دولتی
 • داشتن جایگاه و مقام خاص ملی
 • علاقه مندی بیشترین مردم جهت شمولیت در این نهاد
 • داشتن اعتبار و اعتماد کافی در بین اجتماع و کشور های همسایه
 • داشتن بیشترین تفاهم نامه های ملی و بین الملی
 • حمایت و توجه بیشتر رهبران دولتی
 • علاقه مندی بیشتر کارمندان  عامه و خصوصی جهت شمولیت در برنامه های فوق لیسانس
 • زمینه سازی بیشتر برای فارغان این نهاد جهت کاریابی در موسسات مختلف دولتی و غیردولتی

 

ارزش های استراتیژیک تضمین کیفیت در پوهنتون کابل:

پلان استراتژیک کنونی، فعالیت های انکشافی کمیته تضمین کیفیت پوهنتون کابل  را در پنج سال آیندۀ  در شش بخش اساسی مشخص میسازد و هر بخش اهداف مشخص خود را داراست. بخش های اساسی شامل:

 1. ظرفیت سازی محصلان
 2. بهبود کیفیت تدریس
 3. تطبیق نظارت سالانه پروگرام های علمی در سطح پوهنتون کابل و تطبیق مرور دوره یی
 4. تجدید و بروز سازی نصاب
 5. تکنالوژی معلوماتی
 6. ارتقای ظرفیت کارمندان
 1. ظرفیت سازی محصلان

 

هدف: بلند بردن سطح کارایی محصلان و آماده ساختن آنها برای مشاغل اینده شان.

یکی از اهداف مهم در پوهنتون کابل بلند بردن ظرفیت محصلان میباشد و حصول اطمینان از اینکه تمام شان با دانش و مهارت های ضروری جهت موفقیت بیشتر در عرصه کاری شان فارغ میگردند. این یکی از بخش های مهم پلان استراتیژیک را تشکیل میدهد زیرا ظرفیت سازی محصلان منجر به موفقیت و پیشرفت پوهنتون میگردد. برعلاوه، ظرفیت سازی محصلان باعث میشود تا در عرصه های مختلف کاری موفق باشند.

جهت رسیدن به این هدف، فعالیت ها و استراتیژی های مختلف  انجام داده میشود که شامل:

 • همکاری تحقیقی
 • همکاری مبنی بر چالش ها
 • دسترسی به معلومات
 • پروگرام های معاوضوی برای محصلان
 • پروگرام های خدمات اموزشی

۱.۱همکاری تحقیقی

تحقیق یکی از موارد مهم در تمامی نهاد های علمی بشمار رفته و محصلان باید بیاموزند که چیگونه برای مشکلات متفاوت راه حل های مناسب ذریعه  انجام دادن تحقیقات علمی پیدا نمایند. همکاری تحقیقی در پوهنتون کابل محصلان را کمک مینماید تا نظریات و مهارت هایشانرا شریک سازند تا بهتر بیاموزند.

اصطلاح همکاری تحقیقی ارتباط به مشارکت مساویانه بین پوهنحی ها و یا دو گروپ تحقیقی در دیپارتمنت های متفاوت میگیرد تا محصلان با هم مشترکانه تحقیق نمایند و نظریات و تجارب شانرا شریک سازند. این امر باعث پیشرفت مهارت های تحقیقی محصلان میگردد.

تطبیق این موضوع از سال ۱۳۹۸ هجری خورشیدی آغاز خواهد گردید.

۱.۲همکاری مبنی بر چالش ها

شیوه موثر دیگر جهت بلند بردن ظرفیت محصلان تطبیق و درنظرگیری همکاری مبنی بر چالش ها میباشد. این بخش دربرگیرنده تغییر در نقش استاد از انتقال دهنده معلومات به تسهیل کننده و رهنمای محصلان میباشد. همکاری مبنی بر چالش ها ارتباط مستقیم با شیوه تدریس استادان و همچنان نصاب تحصیلی دارد و درنظرگیری بعضی مراحل نیز ضروری میباشد. از انجاییکه نصاب شامل مشکلات است که از دستاورد های محصلان سرچشمه میگیرد، مهارت حل مساله، استراتیژی یادگیری خودی، و مهارت های مشارکت گروپی همه و همه استراتیژی های مبنی بر مشکلات را تکثیر مینماید که باید در زندگی کاری درنظر گرفته شود.

استراتیژی های مرتبط به این بخش در سال ۱۳۹۸ هجری شمسی تطبیق خواهد گردید.

۱.۳دسترسی به معلومات

جهت دستیابی به این مساله، تطبیق بعضی استراتیژی ها و فعالیت ها ضروری میباشد. برنامه های آموزشی یا Tutorial میتواند منحیث وسیله آموزشی در این عرصه استفاده شود. بحث های دورهمی یا Panel Discussions هم یکی از شیوه های موثر جهت دسترسی به معلومات میباشد. برای تطبیق آن نیاز است تا افراد موفق دعوت شوند و با محصلان جر و بحث های علمی داشته باشند. بحث نمودن با افراد موفق انگیزه مثبت به محصلان داده و معلومات کافی در عرصه های مختلف و مرتبط حاصل مینمایند.

برنامه های کارآموزی زمستانی نیز شیوه دیگر دسترسی به معلومات است. استفاده از این شیوه به محصلان کمک میکند تا بیرون از پوهنتون مخصوصا در جریان تعطیل کار نمایند و تجارب کافی کسب نمایند. کاراموزی موثر فرصت مناسب به محصلان است تا دانش ، مهارت ها و تجارب شانرا بشکل عملی تمرین نمایند.

برنامه های آموزشی، بحث های دورهمی و برنامه های کاراموزی بخش پروگرام های علمی در سطح پوهنتون کابل بوده و تطبیق شان در سالهای اینده شروع خواهد شد.

۱.۴پروگرام های معاوضوی یا Exchange Programs  برای محصلان

پروگرام های معاوضوی نقش بسیار مهم در عرصه ظرفیت سازی محصلان دارد. ایجاد و تطبیق همچو برنامه ها نتایج مثبت و چشمگیر را در نهاد های تحصیلات عالی ببار میاورد. ناگفته نباید گزاشت که تطبیق و فراهم سازی پروگرام های معاوضوی نتنها در بحش های اکادمیک بلکه در عرصه زندگی فردی محصلان نیز بسیار موثر میباشد. بنا، پوهنتون کابل تلاش همه جانبه به خرچ خواهد داد تا همچو پروگرام های مفید را به محصلان عرضه نماید تا هم بیاموزند و هم با فرهنگ های مختلف، زبان های مختلف  اشنا گردند و نیز از نگرش های متفاوت آموزشی آگاهی حاصل نمایند. تطبیق این پروگرام فرصت مناسب برای دریافت راه حل های مناسب برای چالش های گوناگون بشکل تجربی خواهد بود. برعلاوه، اعتمادبنفس محصلان نیز بلند رفته باعث پیشرفت شان در عرصه های مختلف خواهد شد.

پروگرام های معاوضوی در سال ۱۳۹۸ افزایش داده خواهد شد.

۱.۵ پروگرام های خدمات آموزشی یا Service Learning

 پروگرام های خدمات آموزشی تاثیرات مثبت بالای ظرفیت سازی محصلان که شامل پیشرفت در عرصه های علمی، شخصی، درون فردی و مشارکت در اجتماع دارد. هدف از شامل ساختن پروگرام های خدمات آموزشی در پلان استراتیژیک آمریت تضمین کیفیت کمک نمودن محصلان در عرصه های مختلف از طریق خدمات اموزشی میباشد.

تطبیق این بخش در سال ۱۳۹۹ در تمامی پوهنحی های پوهنتون کابل شروع خواهد شد.

 1. بهبود کیفیت تدریس

هدف: فراهم سازی استادان مسلکی، تعویض روش های سنتی تدریسی وعام سازی تطبیق استراتیژی های پیشرفت مسلکی در پوهنحی های پوهنتون کابل.

بهبود کیفیت تدریس یکی از بخش های مهم پلان استراتیژیک کمیته تضمین کیفیت را تشکیل میدهد. بهبود کیفیت تدریس شامل موضوعات مختلف مانند بهبود کیفیت تحقیق، ارایه تدریس که شامل درنظرگیری و توجه به توانایی ها و مهارت های استادان و استراتیژی های مسلکی جهت انکشاف مسلکی استادان میشود.

جهت رسیدن به این هدف لازم است تا سیستم استاد محوری را به شاگرد محوری تغییر داد. این نیاز به تنظیم اهداف قابل دستیابی، تطبیق ارزیابی معیاری و فراهم سازی فیدبک دارد.

استراتیژی های مسلکی جهت انکشاف مسلکی استادان شامل تدوین کارنامه تدریسی، تدریس با همکارو ضبط تدریس و غیره میباشد. تطبیق این روش ها با استادان کمک خواهد کرد تا خودشان نقاط ضعف و قوت شانرا شناسایی کرده بتوانند و تدریس بشکل معیاری صورت خواهد گرفت.

روش های مربوط به بهبود تدریس در سال ۱۳۹۸ در تمامی پوهنحی های پوهنتون کابل تطبیق خواهد گردید.

 1. تطبیق نظارت سالانه و مرور دوره یی

هدف: مرور و ارزیابی پروگرام های علمی جهت دریافت نقاط ضعف و قوت، و آوردن تغییرات مثبت در برنامه های علمی که بتواند برای اینده محصلان موثر باشد.

نظارت سالانه یک پروسه رسمی بوده که توسط تمام پروگرام های علمی نهاد های تحصیلی هر سال یکبار تطبیق میگردد و هدف ان مرور برنامه های علمی بوده و شناخت ساحات که ضرورت به پیشرفت دارند میباشد.

مرور دوره یی هم یک پروسه رسمی بوده و حد اقل در هر پنج سال یکبار هر پروگرام علمی باید مرور شود. هدف از تطبیق مرور دوره یی ارزیابی برنامه های علمی،دوام، کیفیت و استندرد های هر پروگرام علمی بوده و بعد از مرور تصامیم لازم باید اتخاذ شود.تطبیق مرور دوره یی فرصت مناسب جهت جلب توجه بیشتر درخواست کنندگان بوده ، باعث بلند رفتن کیفیت تدریس و آموزش میگردد.

تطبیق نظارت سالانه در تمام پوهنحی های پوهنتون کابل از سال ۱۳۹۷ شروع خواهد گردید، و مرور دوره یی در پوهنحی های وترنری، زراعت، روانشناسی و علوم اجتماعی در سال ۱۳۹۸ تطبیق خواهد گردید. بقیه پوهنحی ها در سالهای بعدی شامل پروسه مرور دوره یی میشوند.

 

 1. تجدید نصاب

هدف: مرور، اصلاح و به روزرسانی نصاب در تمامی پوهنحی های پوهنتون کابل جهت آوردن تغییرات مثبت براساس ضرورت محصلان و افراد ذینفع.

برای پاسخگویی به نیازهای جامعه، تجدید نصاب یک امر ضروریست. به منظور آوردن تغییرات مثبت براساس نیازمندی های محصلان، لازم است تا تمام موارد نصاب مرور و اصلاح گردد. تجدید نصاب مراحل مختلف دارد و مهمترین ان نیازسنجی میباشد که خوشبختانه پوهنتون کابل در سال ۱۳۹۶ این مرحله را ختم نموده و کار های تجدید نصاب در حال جریان است. نصاب پوهنتون کابل بر اساس آموزش مبتنی برنتیجه بوده که منجر به موفقیت بیشتر محصلان بعد از فراغت شان میشود.

برای تجدید نصاب و تطبیق مراحل مختلف ان، پوهنتون کابل کمیته را تحت نام کمیته نصاب تشکیل داده و تمام پوهنحی ها نیز کمیته فرعی نصاب دارا میباشند که تشکیل این کمیته ها برای رسیدن به اهداف استراتیژیکی در این قسمت بینهایت مهم میباشد.

شروع پروسه تجدید نصاب در سال ۱۳۹۷ و در سال ۱۳۹۹ ختم خواهد گردید.

 1. تکنالوژی معلوماتی

هدف: تطبیق تدریس بشکل مدرن، توانمند سازی محصلان با تکنالوژی جدید و بهبود مهارت های فنی.

تکنالوژی در تمام عرصه های تحصیلات عالی نقش بسزایی دارد چون تکنالوژی جدید فرصت های نوین را جهت پیشرفت و بهبود کیفیت در نظام تحصیلات عالی فراهم میسازد. بنا، آمریت تضمین کیفیت تکنالوژی جدید را یکی از بخش های اساسی پلان استراتیژیک انتخاب نموده است.

به دلیل اینکه پوهنتون کابل نقش بسیار مهمی را به عنوان پوهنتون سازمان یافته برای همکاری و مبادله در کشور ایفا میکند، فعالیت های مهم جهت رسیدن به اهداف صورت خواهد گرفت که قرار ذیل اند:

 • جدیدسازی وبسایت پوهنتون کابل (شروع کار از سال ۱۳۹۷).
 • تدریس از طریق تکنالوژی معلوماتی ( از سال ۱۳۹۶ شروع گردیده است).
 • مهیا سازی کورس های آنلاین ( از سال ۱۳۹۸ شروع خواهد گردید).
 • ارزیابی از طریق انلاین ( از سال ۱۳۹۸ شروع خواهد گردید).
 1. ارتقای ظرفیت کارمندان

هدف: بلند بردن ظرفیت کارمندان بوسیله تطبیق فعالیت های مختلف.

کارمندان نقش کلیدی در راستای موفقیت نهاد های تحصیلی دارد، بنا ضروریست تا کارمندان مسلکی و آموزش دیده داشته باشیم. داشتن کارمندان مسلکی کمک مینماید تا نهاد تحصیلی به دیدگاه و ماموریت شان زودتر و خوبتر دستیابی حاصل نمایند. ارتقای ظرفیت کارمندان مهم است زیرا این پروسه باعث تشویق و بلند بردن سطح مدیریت و رهبریت در پوهنتون کابل گردیده وکارمندان این نهاد را قادر به اجرای فعالیت های پیچیده در سطح پوهنتون میسازد. به همین دلیل، پوهنتون کابل پلان دارد تا فعالیت های موثر را جهت ارتقای ظرفیت کارمندان اجرا نماید. فعالیت های که جهت ارتقای ظرفیت کارمندان در سطح پوهنتون کابل اجرا خواهد گردید شامل موارد ذیل میباشد:

 • آموزش ظرفیت های رهبری
 • برنامه های ظرفیت سازی کارمندان
 • توسعه مسیر شغلی
 • کورس های کوتاه مدت ارتقای ظرفیت برای کارمندان

چون ارتقای ظرفیت یک پروسه طویل المدت میباشد، تطبیق ان زمان بیشتر را در بر خواهد گرفت. شروع فعالیت های ظرفیت سازی کارمندان از سال ۱۳۹۸ شروع خواهد گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول پلان استراتیژیک آمریت تضمین کیفیت

 1. ظرفیت سازی محصلان

هدف

بلند بردن سطح کارایی محصلان و آماده ساختن آنها برای مشاغل اینده شان.

 

فعالیت ها

هدف

زمان شروع

زمان ختم

ملاحظات

 • همکاری تحقیقی

 

کمک به محصلان تا بتوانند بشکل گروپی کارنموده نظریات، افکار و مهارت هایشانرا باهم شریک سازند.

۱۳۹۸

تا سال ۱۴۰۲ ادامه خواهد یافت.

 

 • همکاری مبنی بر چالش ها

 

 ایجاد همکاری تحقیقی ومشارکت مساویانه بین پوهنحی ها و یا دو گروپ تحقیقی در دیپارتمنت های متفاوت تا محصلان با هم مشترکانه تحقیق نمایند و نظریات و تجارب شانرا شریک ساخته بتوانند.

۱۳۹۸

تا سال ۱۴۰۲ ادامه خواهد یافت.

 

 • دسترسی به معلومات

 

بلند بردن توانایی های محصلان از طریق فعالیت های مختلف چون برنامه های آموزشی یا Tutorial، بحث های دورهمی یا Panel Discussions و برنامه های کارآموزی زمستانی.

۱۳۹۸

تا سال ۱۴۰۲ ادامه خواهد یافت.

 

پروگرام های معاوضوی برای محصلان

 آشنایی با فرهنگ های مختلف، زبان های مختلف و نگرش های متفاوت آموزشی.

 ایجاد فرصت های  مناسب برای محصلان تا راه حل های مناسب برای چالش های  گوناگون را بشکل تجربی دریافت نمایند.

۱۳۹۸

تا سال ۱۴۰۲ ادامه خواهد یافت.

 

 • پروگرام های خدمات اموزشی

 

کمک نمودن محصلان در عرصه های مختلف علمی از طریق خدمات اموزشی که منجربه پیشرفت محصلان در عرصه های علمی، شخصی، درون فردی و مشارکت در اجتماع میگردد.

۱۳۹۹

تا سال ۱۴۰۲ ادامه خواهد یافت.

 

 

 

 

 1. بهبود کیفیت تدریس

هدف

فراهم سازی استادان مسلکی، تعویض روش های سنتی تدریسی وعام سازی تطبیق استراتیژی های پیشرفت مسلکی در پوهنحی های پوهنتون کابل.

 

فعالیت ها

هدف

شروع زمان

ختم زمان

ملاحظات

تغییرسیستم استاد محوری  به شاگرد محوری

تغییردادن نقش استادان از سخنران به تسهیل کننده و رهنما

۱۳۹۸

تا سال ۱۴۰۲ ادامه خواهد یافت.

 

تطبیق استراتیژی های مسلکی جهت انکشاف مسلکی استادان

بلندبردن ظرفیت مسلکی استادان

۱۳۹۸

تا سال ۱۴۰۲ ادامه خواهد یافت.

 

 

 

 1. تطبیق نظارت سالانه پروگرام های علمی در سطح پوهنتون کابل و تطبیق مرور دوره یی

هدف

مرور و ارزیابی پروگرام های علمی جهت دریافت نقاط ضعف و قوت، و آوردن تغییرات مثبت در برنامه های علمی که بتواند برای اینده محصلان موثر باشد.

فعالیت ها

هدف

شروع زمان

ختم زمان

ملاحظات

نظارت سالانه

مرور برنامه های علمی و شناخت ساحات که ضرورت به پیشرفت دارند.

۱۳۹۷

بشکل مداوم

 

مرور برنامه های علمی

ارزیابی دوام برنامه، کیفیت و استندرد های هر پروگرام علمی  و بعد از مرور تصامیم لازم باید اتخاذ شود.تطبیق مرور دوره یی فرصت مناسب جهت جلب توجه بیشتر درخواست کنندگان بوده ، باعث بلند رفتن کیفیت تدریس و آموزش میگردد.

 

۱۳۹۸

بشکل مداوم

 

 

 

 1. تجدید نصاب تحصیلی

هدف

مرور، اصلاح و به روزرسانی نصاب در تمامی پوهنحی های پوهنتون کابل جهت آوردن تغییرات مثبت براساس ضرورت محصلان و افراد ذینفع.

 

فعالیت ها

هدف

شروع زمان

ختم زمان

ملاحظات

مرور نصاب تحصیلی

دریافت مشکلات که در نصاب وجود دارد.

۱۳۹۷

۱۳۹۹

 

آوردن اصلاحات لازمه نظر به ضرورت محصلان و تقاضای بازار کار

آوردن اصلاحات لازمه نظر به ضرورت محصلان و تقاضای بازار کار

۱۳۹۷

۱۳۹۹

 

 

 

 1. تکنالوژی معلوماتی

 

هدف

تطبیق تدریس بشکل مدرن، توانمند سازی محصلان با تکنالوژی جدید و بهبود مهارت های فنی.

فعالیت ها

هدف

شروع زمان

ختم زمان

ملاحظات

جدیدسازی وبسایت پوهنتون کابل

بروز سازی وبسایت پوهنتون کابل و آوردن تغییرات

۱۳۹۸

۱۳۹۹

 

تدریس از طریق تکنالوژی معلوماتی

استفاده از تکنالوژی نوین در تدریس ، نوآوری در تدریس و تطبیق درنظرگیری روش های آموزشی محصلان

 

۱۳۹۶

بشکل مداوم

 

مهیا سازی کورس های آنلاین

بلند بردن ظرفیت استادان و محصلان بوسیله فراهم سازی کورس های انلاین

۱۳۹۷

بشکل مداوم

 

ارزیابی از طریق انلاین

ایجاد سهولت

نیمه ۱۳۹۸

بشکل مداوم

 

           
 

 

 1. بلندبردن ظرفیت کارمندان

هدف

بلند بردن ظرفیت کارمندان بوسیله تطبیق فعالیت های مختلف، بلند بردن سطح مدیریت و رهبریت در پوهنتون کابل وتوانمند ساختن کارمندان این نهاد به اجرای فعالیت های پیچیده در سطح پوهنتون کابل.

فعالیت ها

هدف

شروع زمان

ختم زمان

ملاحظات

آموزش ظرفیت های رهبری

 

بلند بردن ظرفیت کارمندان

۱۳۹۸

۱۴۰۱

 

برنامه های ظرفیت سازی کارمندان

بلند بردن ظرفیت کارمندان

۱۳۹۸

۱۴۰۱

 

توسعه مسیر شغلی

بلند بردن ظرفیت کارمندان

۱۳۹۸

۱۴۰۱

 

کورس های کوتاه مدت ارتقای ظرفیت برای کارمندان

 

بلند بردن ظرفیت کارمندان

۱۳۹۸

۱۴۰۱