جلسه شورای رهبری پوهنتون کابل غرض بررسی و تقویه روند تدریس غیر حضوری و آموزش از راه دور تدویر یافت

جلسه شورای رهبری پوهنتون کابل به روز چهارشنبه مؤرخ ۴ سرطان سال جاری با حضور رئیس و معاونین پوهنتون، رؤسای پوهنځی‌ها، تعدادی از استادان و کارمندان بخش‌های مربوطه‌ی اداری این پوهنتون جهت بررسی و تقویه روند تدریس غیر حضوری و آموزش از راه دور تدویر یافت.

این جلسه که به ساعت ۹ صبح با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید آغاز یافت، ابتدا پوهاند دکتور محمدعثمان بابری رئیس پوهنتون کابل روی وضعیت نامعلوم بودن انتهای بحران کرونا، چگونگی وضعیت تدریس در پوهنتون کابل طی سه ماه گذشته و طرح جدید وزارت تحصیلات عالی برای تقویه آن صحبت نموده و بعد از توضیحات مفصل روی اهمیت و ضرورت این روند از اعضای جلسه نظرخواهی نمود.اعضای شورا هرکدام در این جلسه گزارش اجراآت کاری و نظریات پیشنهادی شان را ارائه نموده و در ختم با درنظرداشت مباحث ارائه شده فیصله گردید تا پروسه آموزش با استفاده از سیستم اختلاطی (هر روش مجازی ممکن ویا HELMS توام با دوره مکمل تشدیدی حضوری) تحت نظارت دقیق، جدی و مستمر دیپارتمنت‌ها، کمیته‌های پوهنځی‌ها و کمیته مرکزی نظارت تحت ریاست معاونیت امور علمی پوهنتون تقویت یابد تا محصلان عزیز بتوانند در حالت کنونی در حد اعظمی از دروس ارائه شده استفاده بهینه ببرند.

در ادامه این جلسه روی «آغاز مجدد طی مراحل ترفیعات علمی اعضای کادر علمی پوهنتون» و «تهیه و توحید جدول نتایج فارغ‌التحصیلان سالهای ۱۳۹۵ - ۱۳۹۸» ازسوی پوهنځی‌ها و ارسال آن به معاونیت امور محصلان پوهنتون نیز بحث صورت گرفت که بر اساس فیصله‌های شورای رهبری در این دو مورد، پروسه طی مراحل ترفیعات علمی اعضای کادر علمی تحت نظارت و بادرنظرداشت کیفیت دوباره آغاز یافته و جدول فراغت فارغ‌التحصیلان سالهای ۱۳۹۵ – ۱۳۹۸ نیز ازسوی پوهنځی‌ها ترتیب و توسط نماینده‌های پوهنځی‌ها غرض توحید به معاونیت امور محصلان پوهنتون ارسال خواهد گردید تا ازین رهگذر پوهنتون کابل شاهد شفافیت هرچه بیشتر در عرصه ترتیب و تهیه اسناد تحصیلی محصلان خویش باشد.

این جلسه که ساعت ۹ قبل از ظهر تدویر یافته بود بعد از مباحث مفصل روی موضوعات فوق به ساعت ۱ بعد از ظهر با دعاعیه خیر و فلاح کشور خاتمه یافت.