پوهاند دکتور محمد عثمان بابری رئیس پوهنتون کابل با تعدادی از آمرین و استادان دیپارتمنت‌های پوهنځی زبان و ادبیات دیدار نمود

پوهاند دکتور محمد عثمان بابری رئیس پوهنتون کابل به روز یکشنبه مؤرخ ۲۵ جوزای سال جاری در حالیکه ازسوی پوهندوی فیصل امین معاون امور محصلان پوهنتون همراهی می‌گردید، با آمرین دیپارتمنت‌های پوهنځی زبان و ادبیات دیدار و روی برنامه‌های جاری و آینده‌‌ی آموزشی و اداری این پوهنځی و نیازمندی‌های آن به اصلاح، انکشاف و تقویت تبادل نظر نمودند. آقای بابری پس از شنیدن سخنان مسئولان دیپارتمنت‌های این پوهنځی، ابتدا از آشنایی با این مسئولان اظهار خرسندی نموده گفت، پوهنځی زبان و ادبیات هم در پوهنتون کابل و هم در سطح کشور و عرصه زبان و فرهنگ کشور از جایگاه والا برخوردار است و بدین‌لحاظ نیاز به اصلاح اساسی بعضی از برنامه‌های آموزشی و انکشاف واقعی آن با یک دید استراتیژیک دیده می‌شود. پوهاند بابری همدستی بی‌دریغ این مسئولان و همکاری مشترک آنان و رهبری پوهنتون را برای تسهیل زمینه‌‌های انکشاف همچون اولویت این پوهنځی یک ضرورت دانسته و با اشاره به تقویت برنامه‌های سنجیده شده‌ی تفکیک و توسعه‌ی بخش‌های زبان شناسی و ادب شناسی بعنوان دو جزء مکمل همدیگر در حوزه زبان و ادبیات، به عملی سازی و تطبیق این برنامه‌ها تأکید نمود. پوهندوی فیصل امین معاون امور محصلان پوهنتون نیز با ایراد سخن در این جلسه از ایجاد یک دیتابیس سنتر مرکزی و همه‌شمول محصلان ازسوی این معاونت خبر داده و به توحید و تنظیم معلومات محصلان تأکید نمود. این جلسه که ساعت ۱۱ ظهر تدویر یافته بود بعد از مباحث مفصل روی موضوعات فوق به ساعت ۱۲:۴۰ دقیقه ظهر با دعاعیه خیر و فلاح کشور خاتمه یافت.