محترم روشان ولسمل، معین شهرسازی وزارت شهرسازی و اراضی با پوهاند دکتور محمد عثمان بابری رئيس پوهنتون کابل ملاقات نمود.

محترم روشان ولسمل معین شهرسازی وزارت شهرسازی و اراضی، خانم سحر همدرد رئیس ارگان نظام ساختمان و مهندسی افغانستان، داکتر عبد السمیع عبدالرحیم زی، و آمرین دیپارتمنت های شهرسازی و سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل به روز چهارشنبه مؤرخ ۲۱ جوزای ۱۳۹۹ با پوهاند دکتور محمد عثمان بابری رئیس پوهنتون کابل دیدار و روی بازنگری و تقویت نصاب درسی دیپارتمنت شهرسازی گفتگو نمودند.

در این دیدار که در دفتر ریاست پوهنتون کابل صورت گرفت ابتدا محترم ولسمل توضیحات لازمه خویش را در مورد تلاش های وزارت محترم شهرسازی و اراضی از طریق کمک مالی اداره محترم بانک جهانی پروژه انکشاف شهرهای افغانستان  (UDSP)ارائه داشتند. پروژه انکشاف شهر های افغانستان شامل کمک های فنی، ظرفیت سازی و توسعه سیستم ها در وزارت شهرسازی و اراضی بوده و برای نهادینه کردن و تقویت برنامه های شهری در افغانستان زمینه را فراهم می کند. این پروژه همچنین از طریق انکشاف برنامه ریزی ستراتیژیک و نصاب درسی برای رشته شهرسازی، ظرفیت سازی محلی می نماید. برنامه بازنگری و انکشاف نصاب تحصیلی در رشته شهرسازی برای دیپارتمنت های مربوط در سه پوهنتون مطرح افغانستان که این رشته را دارا میباشند (پوهنتون کابل، پوهنتون پولی تخنیک و پوهنتون هرات) وسیله ای برای ارتقای دانش شهرسازی در توسعه شهری افغانستان است.

بازنگری و انکشاف نصاب تحصیلی دیپارتمنت شهرسازی شامل سه مرحله (نیازسنجی، ارزیابی عرضه و نصاب درسی نهایی) میباشد، که بر مبنای نیاز سنجی های لازم (ارزیابی‌های تقاضا وعرضه) در سکتور شهرسازی افغانستان صورت می گیرد. این نیازسنجی ها شامل دریافت نیازهای فعلی و آینده شهری کشور از طریق مشورت، برگزاری ورکشاپ ها و مطالعه هویت شهری، ویژگی های فرهنگی و مذهبی شهرهای افغانستان صورت می گیرند. ضمناً، نیاز سنجی های متذکره، وضعیت اجتماعی و اقتصادی شهرها و ساکنان آن را تحت مطالعه قرار میدهد تا خواسته های واقعی شهر سازی در افغانستان شناسایی شوند.

بخش مرحله اول (نیاز سنجی) این پروژه عملاً تکمیل گردیده است و محترم ولسمل درین مجلس نسخه چاپ شده آنرا جهت ارزیابی و کارشناسی قبل از تکمیل پروژه بانک جهانی، به رئیس پوهنتون کابل ارائه داشتند، تا در مشاورت و نظریات ارزنده ایشان، غنی تر و تکمیل تر گردد. توقع میرود که در نتیجه این تلاشها قادر به ایجاد یک نصاب تحصیلی جامع برای دیپارتمنت شهرسازی که جوابگوی نیاز های بازار کار و مطابق معیار های جهانی باشد، گردیم.