اولین امتحان زبان‌های بین‌المللی طبق لایحه جدید جذب اعضای کادرعلمی توسط کمیته مرکزی امتحانات زبان‌های بین‌المللی پوهنتون کابل برگزار گردید

اولین دور امتحان زبان‌های بین‌المللی طبق لایحه جدید جذب اعضای کادر علمی وزارت محترم تحصیلات عالی با اشتراک ۱۶۰ داوطلبِ عضویت در کادر علمی پوهنتون‌های محترم دولتی مرکز و ولایاتی که دوسیه‌های تقرر  اعضای کادر علمی شان از طرف پوهنتون کابل طی مراحل میگردد، توسط کمیته مرکزی امتحانات زبان‌های بین‌المللی این پوهنتون اخذ گردید.

این امتحان ساعت ۹ قبل از ظهرِ روز پنجشنبه مؤرخ ۱ حوت ۱۳۹۸ با حضورداشت و تحت نظر پوهندوی دکتور محمدنعیم عظیمی معاون امور علمی و سرپرست ریاست پوهنتون کابل و اعضای کمیته مرکزی امتحانات زبان‌های بین‌المللی این پوهنتون با اشتراک  ۱۶۰ تن داوطلب عضویت در کادر علمی پوهنتون‌های دولتی کشور با توجه به چهار مؤلفه مانند:

  • شنیداری؛
  • گفتاری؛
  • نوشتاری؛
  • خوانش.

توسط کمیته مرکزی امتحانات زبان‌های بین‌المللی در سالن امتحانات پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کابل برگزار گردید. اشتراک کنندگان این امتحانات می‌باید در هرچهار بخش امتحان نمرات قابل قبولی را بر اساس حکم لایحه جذب اعضای کادر علمی به دست آورند تا بتوانند راهی مرحله بعدی پروسه تقرر که عبارت از امتحان تخصصی پوهنحی‌های مربوطه شان می‌باشد گردیده و با کامیابی در آن به عنوان عضو کادر علمی پوهنتون‌ مورد نظر شان تعیین گردند.

قابل ذکر است که کمیته مرکزی امتحانات زبان های بین‌المللی پوهنتون کابل این امتحانات را در هر سه ماه فقط یک مرتبه برگزار نموده و از تمام پوهنتون های ولایتی که دوسیه تقرر اعضای کادر علمی شان از طریق پوهنتون کابل طی مراحل میگردد رسانیده میشود تا منبعد مطابق با این تقسیم اوقات دوسیه تقرر اعضای کادر علمی شان را تنظیم و به پوهنتون کابل ارسال نمایند تا در زمینه طبق لایحه جذب اعضای کادر علمی اقدام اصولی گردد.

البته از تمامی معاونان محترم علمی پوهنتون‌های ولایاتی که دوسیه تقرر اعضای کادر علمی شان از طریق پوهنتون کابل طی مراحل می‌گردد، تقاضا می‌شود تا طبق لایحه در روز امتحان تخصصی در پوهنحی مربوطه پوهنتون کابل تشریف بیاورند.