مرور و بازنگری تشکیلات پوهنتون کابل

بر اساس فیصله آخرین جلسه شورای علمی نشستی به منظور مرور و بازنگری تشکیلات پوهنتون کابل تحت ریاست محترم مسعود پیروزی معاون امور مالی و اداری پوهنتون کابل با اشتراک رؤسای  پوهنځی‌ها و آمر منابع بشری  در دفتر معاونیت امور مالی و اداری این پوهنتون تدویر یافت.

در این جلسات مسلسل و دوامدار 6 روزه که به روز شنبه مؤرخ 19 دلو سال جاری آغاز و به روز پنجشنه خاتمه  یافت، ابتدا آقای پیروزی معاون امور مالی و اداری پوهنتون حضور اعضای جلسه را در دفتر این معاونیت خوش آمدید گفته و با یادآوری از آخرین تصمیم شورای محترم علمی پوهنتون کابل مبنی بر مرور و بازنگری تشکیلات این نهاد بحث روی این موضوع را آغاز نمود. وی اشاره نمود که تشکیلات فعلی پوهنتون بر اساس نیازهای سالیان قبل در این نهاد تنظیم گردیده است که با ازدیاد متقاضیان و بیشتر شدن محصلان و همینگونه حوزه‌های کاری اداری تشکیلات این نهاد نیاز به بازنگری و تنظیم دقیق مطابق نیازهای فعلی دارد که در ادامه اعضای جلسه هرکدام در ارتباط با موضوع نظریات و پیشنهادات مفید و مؤثر شان را ارائه نموده و طی مباحث مفصل در این رابطه ازسوی اعضای جلسه،  هرکدام مؤظف به بررسی دقیق بست‌های وظیفوی، بازنگری تشکیلات کادری و اداری اداره‌های مربوطه‌ی شان و ارائه‌ی آن در نوبت بعدی این جلسه گردید.

پوهنتون کابل بعنوان یکی از نخبه ترین و بزرگترین نهاد اکادمیک کشور که همه‌ساله مکانی برای تحصیلات عالی حدود ۲۴۰۰۰ محصل از سراسر کشور می‌باشد در حدود 950 تن استاد و 950 تن کارمند در بخش‌های گوناگون اداری دارد که بر اساس نیازمندی‌های سالیان قبل تنظیم شده اند. اینک شورای رهبری این نهاد تصمیم بر این دارد تا تشکیلات پوهنتون را بازنگری نموده و درصورت مبرمیت نیازهای جدید به ایزاد و ایجاد بست ها در چوکات تشکیلاتی این نهاد با درنظرداشت قانون تحصیلات عالی ملکی ، قانون کارکنان خدمات ملکی و لوایح مربوطه مطابق نیازهای فعلی پوهنتون کابل تنظیم نمایند.