جلسه نوبتی شورای علمی پوهنتون کابل تدویر یافت

جلسه نوبتی شورای علمی پوهنتون کابل جهت بحث روی موضوعات مختلف ترفیعات و تقرر علمی استادان، منفکی‌ها، برنامه‌های فوق‌لیسانس‌، امور محصلان و موضوعات متفرقه‌ی دیگر به روز سه شنبه مؤرخ ۱۲ قوس سال جاری در تالار جلسات پوهنځی هنرهای زیبای این پوهنتون با حضور اعضای این شوار تحت ریاست پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیرمشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی دایر گردید.

در این جلسه که از ساعت ۹ صبح روز سه شنبه در تالار متذکره آغاز یافت روی ۲۰ پرونده‌ی ترفیعات علمی استادان، ۶ پرونده‌ی تثبیت رتبه، ۱۷ پرونده‌ی تقرری استادان، ۷ پرونده‌ی منفکی، ۱۱ پرونده‌ی مربوط به برنامه‌های فوق‌لیسانس این پوهنتون، ۱۵ پرونده‌ی مربوط به امور محصلان و تعدادی از موضوعات متفرقه میان اعضای این شورا بحث و تبادل نظر صورت گرفته و در ارتباط با هرکدام در مطابقت با قوانین و لوایح این پوهنتون تصامیم لازم اتخاذ و به بخش‌های مربوطه‌ی آن جهت تطبیق تصامیم فوق ابلاغ و به مسئولان پرونده‌ها رهنمود و هدایات لازم داده شد. بعلاوه در متن این اجلاس رؤسای پوهنځی‌های زراعت، حقوق و علوم سیاسی، بیولوژی و انچنیری هرکدام گزارش‌های مفصل اجراآت و دستآوردهای سمستر قبل پوهنځی‌های شان را به جلسه ارائه نمودند که طرف تأیید اتفاق آرای شورای علمی پوهنتون قرار گرفت.

این جلسه بعد از بحث و تبادل نظر‌های مفید و رهگشا توسط اعضای شواری علمی پوهنتون کابل به ساعت ۴ عصر روز سه شنبه خاتمه یافت.