مسابقات نهایی رقابت‌های ورزشی کُشتی میان محصلان پوهنتون کابل برگزار گردید

مسابقات نهایی رقابت‌های ورزشی کُشتی به روز پنجشنبه ۲۳ عقرب ازسوی آمریت ورزشی پوهنتون کابل با اشتراک ۵۰ چهرهی کشتیگیر از ۲۱ پوهنځی و تعدادی از کارمندان پوهنتون کابل از وزن‌های مختلف در سالُن ورزشهای این پوهنتون برگزار گردید.

در این مسابقات که با حضور رئیس پوهنتون کابل، تعدادی از رؤسا و استادان پوهنځیها، آمر ورزشی و  دهها محصل برگزار گردیده بود، به تعداد ۵۰ محصل و کارمند کشتیگیر از پوهنځیها و ادارات مختلف پوهنتون کابل اشتراک نموده بودند که در نتیجه ده تن آنان با کسب مقام اولی و ده تن دیگر با کسب مقام دومی این مسابقات، توانستند چانش حضور در تیم منتخب کشتی/ پهلوانی پوهنتون کابل را برای یک سال به دست آورند.

پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل با دیدار از جریان برگزاری این مسابقات، ضمن مفید خواندن ورزش برای صحت و سلامت وجود انسان و قدردانی از تلاشهای آمریت ورزشی این پوهنتون بخاطر برگزاری مسابقات گوناگون ورزشی میان محصلان و از محصلان این نهاد بخاطر علاقهمندی شان به پدیدهی مفید و مثبتی چون ورزش، به حمایت از ورزش و برنامههای صلح خواهانه و نشاطآور پرداخته و به حمایت  دوام دار شان از ادامهی این برنامه ها تأکید نمود. وی در ختم این مسابقات با همراهی آمر ورزشی و تعدادی از رؤسای پوهنځیها، مدالهای قهرمانی برندگان این مسابقات را به آنان اهداء نمودند.

در همین حال سعیدالله حیدری یکتن از کارمندان بخش طباعتی پوهنتون کابل که یکی از کشتی گیران اشتراک کننده و کسب کننده مقام اولی در برابر حریفانش در این مسابقات بود، در ارتباط با مدیریت این رقابت ها می گوید، از روند مسابقات راضی است و از دست اندرکاران آن که زمینه را برای ورزش دوستان در این نهاد فراهم ساخته است قدردانی میکند. او  در مصاحبه‌ای با شعبان رفعت خبرنگار پوهنتون کابل، خواهان دوام این گونه برنامه ها ازسوی مسئولان رهبری و ورزشی این پوهنتون شده و تداوم آن را برای صحت‌مندی، رشد فزیکی و تقویت روحی محصلان و جوانان و نجات آنها از شر آفت هایی چون مخدرات و مسکرات مفید و مؤثر می داند.