ورکشاپ آگاهی دهی برای پالیسی منع تبعیض، آزار و اذیت جنسی و استراتژی جندر در پوهنتون کابل تدویر یافت

ورکشاپ آگاهی دهی برای پالیسی منع تبعیض، آزار و اذیت جنسی و استراتژی جندر به روز دوشنبه 20 عقرب سال جاری ازسوی آمریت جندر وزارت تحصیلات عالی در سالُن جلسات کتابخانه مرکزی پوهنتون کابل تدویر یافت.

در این ورکشاپ که با حضور مسئولان از وزارت تحصیلات عالی و ادارات مختلفه‌ی پوهنتون کابل دایر گردیده بود روی موضوعاتی چون: پیشرفت‌ها در امور جندر وزارت تحصیلات عالی، پالیسی منع تبعیض و آزار و اذیت جنسی، کلیات و استراتیژی جندر و منع آزار و اذیت در محیط کار با ارائه سخنرانی و پریزینتیشن‌های رهگشا توسط آقایان مصطفی نیک‌زاد رئیس منابع بشری وزارت تحصیلات عالی، سیدولی سیدا آمر منابع بشری پوهنتون کابل، خانم ملکه قاسمی آمر جندر وزارت تحصیلات عالی و مدیران بخش‌های مرتبط با جندر این وزارت بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

این کارگاه که از ساعت9 صبح روز دوشنبه آغاز یافته بود با مباحث مفصل و ارزنده در ارتباط با موضوعات فوق ساعت 3:30 دقیقه‌ی بعد از ظهر خاتمه یافت.