جلسه نوبتی شورای رهبری پوهنتون کابل تدویر یافت

جلسه نوبتی شورای رهبری پوهنتون کابل با حضور اعضای این شورا غرض بحث روی ۸ موضوع مورد نظر، به روز یکشنبه مؤرخ ۵ عقرب سال جاری در تالار جلسات شورای علمی این پوهنتون تدویر یافت.

پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی که ریاست این جلسه را برعهده داشت بعنوان سخنران مجلس ابتدا حضور اعضا را خوش آمدید گفته و از دستاوردهای سفرهای بیرون مرزی هیئت پوهنتون کابل، تفاهم و قراردادهای همکاری های علمی با پوهنتون ها و نهادهای اکادمیک خارجی بالخصوص با نهادهای اینالکو، پوهنتون های ستراسبورګ، ساربون و لیون کشور فرانسه به این شورا یاد آوری نموده و در ارتباط با آن معلومات ارائه نمود. آقای فاروقی در ادامه به موضوعات قابل بحث در این جلسه پرداخته و در ارتباط با هرکدام نظریات خویش را مطرح نمود.

در ادامه ی این جلسه روی ۸ موضوع مطروحه از جمله رعایت موضوعات ارزشی پوهنتون کابل، الزامی سازی و حضور برجسته کارت هویت محصلان، استادان و کارمندان در صحن پوهنتون و پوهنځی ها، عضویت نمایندگان محصلان در کمیته های نظارت بر چګونګی تطبیق، نهادها و تضمین کیفیت در پوهنحی ها،  موضوعات مربوط به مراجعین و مهمانان پوهنتون و غیره... میان اعضای شورای رهبری بحث و تبادل نظر مفصل صورت گرفته و در ارتباط با هرکدام تصامیم لازم اتخاذ گردید.

شورای رهبری پوهنتون کابل یکی از شورا های مهم این نهاد علمی می باشد که در هر نوبت روی مهم ترین مسایل مرتبط به این پوهنتون بحث و تصامیم لازم را  اتخاد می نمایند.