نصب کمره های امنیتی در لیلیه اناث پوهنتون کابل

این برنامه  مؤرخ 24 میزان سال جاری در بخش اعظم اتاق ها و ساحات لیلیه اناث پوهنتون کابل کمره‌های امنیتی نصب و رسماً از جانب معاون اداری پوهنتون کابل و رئیس امور زیربناهای وزارت تحصیلات عالی در حالیکه رئیس اتحادیه محصلان پوهنتون کابل، مدیر لیلیه اناث این پوهنتون، رئیس شرکت نارون، مسئولان و محصلان این لیلیه نیز حضور داشتند، افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.

محترم مسعود پیروزی معاون مالی و اداری پوهنتون کابل از تلاش‌های مسئولان لیلیه اناث، ریاست زیربناهای وزارت تحصیلات عالی  و سایر مسئولان در وزارت تحصیلات عالی بخاطر تجهیز لیلیه اناث با کمره‎‌‌های امنیتی تشکری نموده، نصب این کمره‌ها را بخاطر بهبود امور امنیتی و جلوگیری از بی‌نظمی‌ها و پرخاشگری‌های موردیِ موجود در این لیلیه امر ضروری و مفید دانست. موصوف با آنکه هدایت لازم را بخاطر استفادۀ بهینه از این کمره ها به مسئولان لیلیه اناث سپرد، همچنان  ابراز امیدواری نمود که با نصب آن وضع امنیتی در این مکان بهبود یافته و بساط نا امنی و پرخاشگری ها برچیده شود.

همچنان خانم الهه رئیس شرکت نارون که قرارداد و مسئولیت نصب این کمره‌ها و راه اندازی سیستم امنیتی را بر عهده داشت نیز به سخنرانی پرداخته و مسئولان این پوهنتون را از کارکرد مؤثر این سیستم اطمینان بخشیده و از همکاری‌های مسئولان پوهنتون کابل و لیلیه اناث این پوهنتون تشکری نمودند.

شایان ذکر است که این کمره‌ها بخاطر حفظ و بهبود امور امنیتی لیلیه اناث این پوهنتون نصب گردیده، پوهنتون کابل و مسئولان لیلیه را در امر مدیریت بهتر امور اداری و امنیتی این لیلیه همکاری و کمک خواهند کرد.