عایشه خرم محصل رشته روابط بین‌الملل پوهنتون کابل بعنوان نماینده جوانان افغانستان در سازمان ملل متحد انتخاب گردید.

عایشه خرم محصل سال سوم رشته روابط بین‌الملل پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل از دسامبر 2019 برای یک سال بعنوان نماینده جوانان افغانستان در سازمان ملل متحد انتخاب گردیده است.

برای احراز این مقام که مسئولیت آن نمایندگی و رساندن صدای هم‌نسلان شان در مجلس مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌باشد، به تعداد 80 جوان از سراسر کشور از طریق یک اپلیکیشن آنلاین خود را نامزد نموده بودند که در نتیجه به روز دوشنبه 15 میزان خانم عایشه خرم با داوری رئیس دفتر یوناما در کابل، سفیر فرانسه در کابل، معین سیاسی وزارت امور خارجه و رئیس مؤسسه اندیشه وران(APT) در مرکز رسانه‌های حکومت از میان سه فاینلیست، بعنوان نماینده جوانان کشور در سازمان ملل متحد برای یک سال تعیین گردید.

عایشه خرم که به تازگی بعنوان نماینده جوانان کشور انتخاب گردیده است یک محصل فعال در رشته روابط بین‌الملل پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل بوده و تا کنون دو دیپلوم در زبان فرانسوی، یک دیپلوم در زبان انگلیسی، تجربۀ اشتراک در کنفرانس‌های بین المللی شبیه‌سازی سازمان ملل متحد در کشورهای قزاقستان و ازبکستان و یک جایزه مهم بین‌المللی بعنوان بهترین دیپلومات از کنفرانس شبیه‌سازی سازمان ملل متحد در شهر تاشکند ازبکستان دارد. وی می گوید، در کنار درس‌های خویش، به مطالعه و فعالیت‌های اجتماعی در سطوح ملی و بین المللی علاقه‌مند است و این علاقه‌مندی اش او را وا داشته تا با وجود چالش‌های فراوان امنیتی و اجتماعی موجود در کشور، برای پیشرفت و ترقی در برابر هیچ مانعی تسلیم نشده و برای دست‌یابی به اهداف خویش تلاش ورزد.

خانم خرم می‌گوید در بهبوهۀ  مباحث صلح در کشور، تأمین حقوق زنان و دخترانِ محروم و مظلومی‌ که به دور از مکتب و سواد و در گوشه‌های خانه حبس مانده و رفع ابهامات و روشن شدن آیندۀ جوانانِ کشور در این پروسه خط سرخ وی می‏باشد که این عنوان و برنامه‌های او در جهت تأمین عدالت و حقوق انسانی تمام جوانان کشور، او را در انتخاب شدنش بعنوان نماینده‌گی از جوانان در سازمان ملل متحد کمک کرده است. عایشه خرم می گوید امیدوار است بتواند صدای واقعی پسران و دخترانِ جوان کشور بوده و محرومیت و قربانی‌های چندسالۀ  آنانرا به گوش مسئولان دهه‌ها جنگِ بین‌المللی در کشور برساند و مأموریت مهم یک ساله اش را با دستآورد به پایان رساند.

طرح گزینش نمایندگان جوان کشورها در سازمان ملل متحد در سال 2018 ازسوی کشور جرمنی با حمایت مالی این کشور اجرایی گردیده است که با تطبیق آن در افغانستان توسط مؤسسه اندیشه وران (Afghans for Progressive Thinking-APT)، امسال با ثبت نام 80 اشتراک کننده‌ی جوان از سراسر کشور، در مرحله اول 12تن، ازین میان در مرحله دوم 6 تن درسفارت جرمنی در کابل، در مرحله بعدی از 6 جوان 3تن در وزارت امورخارجه و در نهایت با تشریح برنامه‌ها و اهداف نمایندگی این سه تن، عایشه خرم ازسوی هیأت داوران برای احراز این مقام انتخاب گردید. این درحالیست که سال قبل آقای رامز بختیار بعنوان نماینده جوانان افغانستان در سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان انتخاب گردیده بود.