برگزاری کنفرانس حمایت از محصولات زراعتی داخلی در مرکز ملی تحقیقات پالیسی (NCPR) پوهنتون کابل.

مرکز ملی تحقیقات پالیسی (NCPR) یک مرکز ملی فعال برای تحقیقات گوناگون موضوعات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و رسانه‌یی کشور در پوهنتون کابل می‎باشد. این مرکز همواره برنامههای گوناگون علمی- تحقیقی را برگزار می‎نماید. روز چهارشنبه مؤرخ 17 میزان سال جاری نیز شاهد برگزاری کنفرانس حمایت از محصولات زراعتی داخلی در سالون کنفرانس های آن نهاد بود.

در این کنفرانس شمار از رؤسای محترم پوهنحی‌های، نمایندگان محترم وزارت‌های زراعت، تجارت و اقتصاد، استادان پوهنتون کابل و رئیس مرکز ملی تحقیقات پالیسی پوهنتون کابل حضور داشتند.

در آغاز برنامه، محترم پوهنمل دوکتور نجیب الله حسن‌زوی سمینار علمی را در این رابطه برای اشتراک کنندگان ارائه نموده و روی مسایل مطروحۀ آن میان اشتراک کنندگان برنامه بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در ادامه اشتراک کنندگان این کنفرانس هرکدام دیدگاه‌های شان را بصورت نوبتی در ارتباط با چالش‌های موجود فرا روی تولیدات و فرآورده‌های تولیدی کشور و همچنان زمینه‌های پیشرفت در این عرصه بیان نموده، در نتیجه برنامه توسط پوهاند غلام رسول فیضی رئیس پوهنحی زراعت پوهنتون کابل جمع بندی گردید.

در ختم کنفرانس، تصمیم اشتراک کنندگان براین شد تا با در نظر گیری موضوعات مطرح شدۀ این برنامه هیأت متشکل از مسئولان پوهنحی‌های زراعت و اقتصاد پوهنتون کابل و نمایندگان وزارت‌های زراعت، اقتصاد و تجارت تشکیل گردد تا  آنها وسیلتاً  قطعنامه متخصصانه و جامع این کنفرانس همچنان نتیجۀ برنامه را با مسئولان بلندپایه حکومتی در سطوح رهبری وزارت‌ خانه ها شریک سازند تا با استفاده از مفاد آن در بهبودی امور زراعتی و حمایت از زارعین کشور استفاده بهینه صورت گیرد.