سفر هیأت پوهنتون کابل به کشور فرانسه و امضای تفاهمنامه

 

هیأت پوهنتون کابل تحت ریاست جلالتمآب محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رئیس جمهوری ا.ا در امور تحصیلات عالی و با اشتراک هریک محترم  پوهندوی دکتور محمد نعیم عظیمی معاون امور علمی پوهنتون کابل، محترم پوهاند دکتور لعل پادشاه آزمون استاد پوهنځی زبان و ادبیات، محترم پوهنمل دکتور محمد اسلم نسیمی رییس پوهنځی زبان و ادبیات، محترم پوهندوی دکتور عبدالمتین شهیدی استاد پوهنځی شرعیات و آمر امور استادان و محترم پوهنمل دکتور عبدالرزاق ارشاد استاد پوهنځی علوم وترنری و آمر برنامه های فوق لیسانس پوهنتون کابل بنابر دعوت رسمی و بر اساس حکم شماره ۱۵۰۲ مؤرخ ۲/۶/۱۳۹۸ جلالتمآب رئیس جمهور، روز یکشنبه مؤرخ ۲۲/۹/۲۰۱۹ غرض بازدید از پوهنتون های کشور فرانسه و امضای تفاهمنامه با (INALCO) به هدف ارتقای ظرفیت استادان، همکاری اکادمیک در رشته های زبان پشتو و دری با نهاد اینالکو، استقلالیت و خود کفایی پوهنتون کابل، دیجیتل سازی، مطالعه معیارهای خوب تضمین کیفیت مروج در اروپا، جلب همکاری پوهنتون های مربوطه به منظور ارتقای ظرفیت استادان به سویه دکتورا  در رشته های وترنری، فارمسی و اقتصاد، تامین شرایط برای تحقیقات علمی مشترک و تدریس عالی کشور فرانسه در  شهرهای پاریس و استراسبورگ بازدید بعمل آورده و در برنامه های مربوط اشتراک نمودند.

در روز اول این سفر هیأت پوهنتون کابل و انستیتیوت (INALCO) روی چارچوب همکاری ها جهت ایجاد برنامه مشترک ماستری در بخش زبان و ادبیات فرانسوی در پوهنتون کابل و ایجاد رشته زبان و ادبیات پشتو و دری در انستیتیوت (INALCO) به هدف ترویج زبان و فرهنگ افغانی در فرانسه و اروپا، فراهم سازی زمینه های تحصیل برای دانشجویان و اعزام محصل به پوهنتون های طرفین، ایجاد زمینه های تحقیق زبان فرانسوی در افغانستان و زبان پشتو و دری در این انستیتیوت و کشور فرانسه بحث و تبادل نظر نموده و روی عقد تفاهم‎نامه در این زمینه ها میان طرفین تا سه ماه آینده توافق صورت گرفت.

در ادامۀ روز اول، جلسۀ معرفی پوهنتون کابل نیز در مقر وزارت تحصیلات فرانسه با حضور هیأت بلند پایۀ تحصیلات عالی فرانسه و پوهنتون کابل برگزار گردید که در آن پس از صحبت‌های همه‌جانبۀ محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل، محترم پوهندوی دکتور محمد نعیم عظیمی معاون علمی این پوهنتون پرزنتیشنی را در مورد معرفی پوهنتون کابل به منظور افزایش انگیزۀ همکاری‌های کشور فرانسه در 5 مورد ارایه نمودند. سپس نماینده های وزارت تحصیلات عالی فرانسه در مورد استقلالیت پوهنتون ها، تحصیلات عالی در فرانسه، فعالیت های تحقیقی، سند تحصیلی ملی که برای محصلین اعطا می گردد، مقررات شامل شدن محصلان، استقلالیت پوهنتون ها در سال 2018، انجمن اتحادیه بخش های اکادمیک  اروپا وغیره موضوعات مربوطه  معلومات همه جانبه را ارایٔه نموده و نکات مهم با بحث همه جانبه  اشتراک کننده ها، به بررسی گرفته شد.

در روز دوم این دیدارها به تاریخ (24 سپتمبر 2019) از پوهنتون ساربون پاریس (Sorbonne University Paris) فرانسه نیز بازدید به عمل آمد که در آن رئیس پوهنتون کابل در ارتباط با این پوهنتون معلومات کوتاهی را به مسئولین آن نهاد ارایه نموده و سپس بحث تخنیکی در مورد چگونگی زمینۀ همکاری‌های تخنیکی و فراهم‌سازی زمینۀ عقد تفاهمنامه توسط معاون علمی پوهنتون کابل ارایه شد. همکاری میان پوهنتون های ساربون و کابل در 3 ساحه‌ی مورد نیاز مانند ارتقای ظرفیت استادان به سویه دکتورا در رشته‌های علوم وترنری، فارمسی و اقتصاد مشخص شده و به همین گونه پلان پوهنتون کابل در 10 سال آینده توام با جلب همکاری های شان مورد بحث و گفتگو قرار گرفت که این جلسه نیز با موفقیت کامل و اخذ تعهدات از پوهنتون ساربون به پایان رسید.

  افزون بر آن هیأت محترم پوهنتون کابل در همین روز جلسه ای با رئیس پوهنتون ملی وترنری الفورت National  Veterinary School of Alfort در مورد همکاری و اعطای بورسیه های دوکتورا برای استادان پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کابل را نیز مطرح نموده و مسئولان National  Veterinary School of Alfort فرانسه به اعطای بورسیه های دکترا در سال آینده وعده نمودند.

در روز سوم برنامه مؤرخ (25 سپتمبر 2019) هیأت افغانی همراه با مسئولین وزارت خارجه و تحصیلات عالی فرانسه به شهر استراسبورگ غرض بازدید ازInstitute University Technologique  (IUT) سفر نمودند. در این روز ابتدا هیأت رهبری پوهنتون کابل از تأسیسات اکادمیک پوهنتون استراسبورگ دیدن نموده و سپس جلسۀ رسمی با مسئولین بخش‌های نصاب‌سازی و تضمین کیفیت پوهنتون مذکور آغاز شد که در آن ابتدا محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی از فرصت یابی بازدید هیأت پوهنتون کابل از نهادهای اکادمیک این شهر ابراز امتنان نموده، تقاضا کرد تا این روابط طی یک سند کتبی مدون(تفاهمنامه) میان پوهنتون کابل و پوهنتون استراسبورگ تحکیم گردد. سپس معاون علمی پوهنتون کابل حوزه‌های تفاهم منحیث یک  ضرورت میان جانبین را تحلیل و ارایه نمود که در این جلسه مورد استقبال قرار گرفته و مسئولان این پوهنتون تعهد سپردند تا تفاهمنامه ای را بزودی بعد از طی مراحل حقوقی آن با پوهنتون کابل جهت کمک و همکاری در حوزۀ نصاب‌سازی و تضمین کیفیت عقد نمایند. سپس، مسئول امور نصاب‌سازی این پوهنتون پرزنشتنی را در مورد مدیریت کیفیت در امور نصاب با رعایت معیارهای 9001   ISOارایه نمود که بعد از بحث و گفتگو پروسه تسهیل گردید. بعد از آن مسئول امور تضمین کیفیت و اعتباردهی  پوهنتون مذکور معیارهای تضمین کیفیت اروپایی را ارایه نموده و چگونگی تطبیق آن را در شرایط سخت پوهنتونی مورد بحث و گفتگو قرار داد.

روز چهارم این سفر با بازدید از پوهنتون (Strasbourg University) آغاز گردید. موضوعاتی چون تدریس عالی، ترویج تحقیقات علمی و تشخیص دادن کیفیت عالی از طرف مسئولین پوهنتون متذکره تشریح و توضیح گردیده و نکات مهم و چالش های موجود در این موارد با تبادل افکار اشتراک کننده های طرفین مورد بحث قرار گرفته و  با تعهد همکاری بیشتر در موارد خاص و ویژه که در آینده از طرف هیأت پوهنتون کابل به شکل تخصصی و در چوکات یک پلان  عملیاتی (Action Plan ) آماده و ارایه میگردد خاتمه یافت.

به همین ترتیب روز پنجم این دیدارها با بازدید از International University House آغاز شد که در آن رئیس پوهنتون کابل سخنرانی نموده گفت، تقاضای ما ادامه و استمرار همکاری های علمی کشور فرانسه با جامعه اکادمیک افغانستان جنگ دیده و به خصوص پوهنتون کابل است که یک زمانی صاحب شهرت و اعتبار بوده ولی متأسفانه جنگ های داخلی آن را به میدان نبرد میان گروه ها و فرقه ها تبدیل کرد. ما تقاضا داریم تا پوهنتون محترم ما را مثل همکاری های قبلی کشور فرانسه، در رشته های فارمسی، وترنری و اقتصاد همکاری نماید که در نتیجه پوهنتون متذکره وعده همکاری در بخش های پیشنهاد شده از طرف پوهنتون کابل را نموده و خواستار یک نشست تخصصی جهت ایجاد چارچوب توافق نامه همکاری در رشته های مطروحه گردید.

بدین ترتیب این سفر با جلسه ی رسمی هیأت پوهنتون کابل با نهاد مستقل تضمین کیفیت و اعتباردهی فرانسه در شهر پاریس، با ارائه بیانیه‌های اختتامیه و ابراز سپاس از طرف پوهنتون کابل، توسط محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رئیس جمهور ا.ا در امور تحصیلات عالی و محترم پوهندوی دوکتور محمد نعیم عظیمی معاون علمی پوهنتون کابل و مسئولین امور در وزارت تحصیلات عالی و وزارت امور خارجۀ کشور فرانسه خاتمه یافت.