برنامۀ آموزشی " روش‌های تثبیت و شناسایی کنه‌ها در حیوانات به حیث واقعات مشکوک بیماری قلب و تب کانگو در شهر کابل" در پوهنتون کابل تدویر یافت.

برنامۀ آموزشی " روش‌های تثبیت و شناسایی کنه‌ها در حیوانات به حیث واقعات مشکوک بیماری قلب و تب کانگو در شهر کابل" به هدف ظرفیت سازی در رابطه با مقابله با امراض حیوانی با حضور 150 نفر اشتراک کننده جهت سروی امراض حیوانی در روزهای عید قربان، برای تثبیت موجودیت کنه‌ها در حیوانات به ابتکار پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کابل  با همکاری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، شاروالی کابل و شبکۀ صحت عامه مدیترانه شرقی «EMPHNET» در پوهنتون کابل راه اندازی گردیده بود.

این برنامه آموزشی به روز یک شنبه مؤرخ 13 اسد سال روان تدویر شده بود و قرار است برای چهار روز دیگر ادامه داشته باشد. افتتاحیۀ این برنامه با حضور محترم پوهنوال دکتور سید شیرشاه سادات سرپرست ریاست پوهنحی علوم وترنری و مقامات ادارات و نهاد همکار  در پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کابل راه اندازی شده  و سه روز دیگر آن بصورت کار عملی ساحوی در نواحی مختلف شهر کابل توسط این اشتراک کننده‎ها دوام خواهد یافت.

در ابتدأ، محترم  پوهندوی داکتر اسدالله صمدی استاد پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کابل، ضمن عرض خوش آمدید به اشتراک کنندگان برنامه، راجع به چگونگی تدویر این پروگرام آموزشی معلومات مفصل ارائه نمودند. سپس، محترمه دکتر مهتاب عالمی معین خدمات شهری شاروالی کابل،  بعنوان نهاد همکار در این برنامه به سخنرانی پرداخته و از جانب این اداره در جهت تطبیق هرچه بهتر این برنامۀ مهم و رسیدن معلومات و آگاهی از خطر امراض حیوانی به مردم شهر کابل و برای پیشگیری از وقوع آن اعلام همکاری همه جانبه نمودند.

 در همین حال، محترم پوهنوال دکتور سید شیرشاه سادات؛ رئیس پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کابل، داکتر میرویس امیری؛ مسئول شبکه صحت عامه مدیترانۀ شرقی «EMPHNET» و داکتر میرزاخان بشرمل مدیر عمومی مرض کانگوی وزارت صحت عامه نیز هرکدام باالنوبت در مورد این برنامه و اهمیت آگاهی‎دهی آن سخنان مفیدی را مطرح و شریک ساختند.

 برحسب آخرین اعلامیه سازمان جهانی صحت «WHO»، تاکنون 1415 نوع بیماری قابل انتقال و دارای خطر مرگ و میر برای انسان کشف شده که 75% آن منشأ "زونوز" دارند و از اثر ارتباط انسان با حیوانات، انسان‌ها به آن مبتلا می‌گردند که 97% عامل انتقال آن حیوانات و تنها 3% عامل انتقال آن انسان‌ها می‏باشد. در همین رابطه برنامه‌ آموزشی " روش‌های تثبیت و شناسایی کنه‌ها در حیوانات به حیث واقعات مشکوک بیماری قلب و تب کانگو در شهر کابل" به هدف جمع آوری معلومات در ارتباط با موجودیت این‌گونه امراض در شهر کابل و آگاهی دهی مردم از عواقب خطرناک آن از سوی پوهنتون کابل راه اندازی گردیده بود.