اشتراک دو تن از استادان پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کابل در یک کنفرانس منطقه‌یی در کشور شاهی اردُن.

دیپارتمنت پاراکلینیک پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کابل همیشه در تلاش ایجاد هماهنگی و همکاری با نهادهای ملی و بینالمللی فعال در بخش صحت حیوانی و صحت عامه بوده و اخیراً این تلاشها تشدید یافته است. روی این محلوظ به اساس ارتباط بینالبینی میان این دیپارتمنت و پوهنتون ساینس و تکنولوژی کشور اردُن، دعوتنامۀ مشخص برای دو تن استادان این دیپارتمنت توسط پوهنتون متذکره ارسال گردید تا در یک ورکشاپ منطقوی سه روزه پیرامون یک بیماری ویروسی زونوز بنام تب وادی ریفت (RVF) اشتراک نمایند.

 روی این ملحوظ محترم پوهندوی داکتر اسدالله صمدی آمر دیپارتمنت و محترم پوهنوال دوکتور احمدجان آبی عضو این دیپارتمنت از تاریخ 18 - 23 جوزا  1398 در این ورکشاپ اشتراک نمودند. در ورکشاپ متذکره برعلاوه افغانستان، نماینده‌گان پوهنتونها و ادارات مرتبط دولتی از کشورهای مصر، الجزایر، تونس، فلسطین، ترکیه و اردُن نیز اشتراک نموده، تجربیات و تحقیقات شانرا پیرامون بیماری یاد شده ارائه داشتند. در طی این ورکشاپ سه روزه بحثهای بسیار موثر پیرامون اجرای تحقیقات مشترک در بخش بیماریهای  ساری بهویژه بیماریهای زونوز میان نمایندهگان کشورهای اشتراک کننده صورت گرفت و وعده داده شد که کشورهای دوست در همراهی با تمویل کنندهها، پروژههای مشترک را با افغانستان در این بخش اجرا نمایند، زیرا بیماریهای ساری مرز نمی شناسند و به زودی در تمام ساحات انتشار مییابند.

به حیث قاعده کلی در این ورکشاپ، هر اشتراک کننده وظیفه داشت تا وضعیت کشور شانرا در مورد تب وادی ریفت و بیماریهای مشابه ارائه بدارند که محترم پوهندوی صمدی به حیث نماینده از افغانستان یک پریزنتیشن جامع را پیرامون معرفی افغانستان، سکتورهای مرتبط و وضع کشور در مورد بیماریهای ساری بهویژه RVF نه تنها در افغانستان بلکه در کشورهای همسایه به شمول ایران و پاکستان ارائه داشتند که مورد تشویق زیاد اشتراک کنندهها قرار گرفت.

 از اینکه بیماری متذکره در کشور های منطقه بهویژه عراق، ترکیه و ایران گزارش یافته و یک بیماری فوقالعاده خطرناک و کشنده برای انسانها و حیوانات است، لذا تمرکز مؤسسات بینالمللی بالای این بیماری افزایش یافته و افغانستان نیز محور توجه قرار دارد.

به اساس پیشنهادات تیم افغانستان، قرار شد در بخش بیماری RVF و یک بیماری زونوز خطرناک دیگر بنام تب خونریزی دهنده کریمیان کونگو، که در سالهای اخیر تلفات زیادی را در بخش انسانی در افغانستان سبب شده، پروپوزلهای مشترک برای تمویل کننده ‏ها ارسال گردد، به همین منظور داکتر صمدی پروپوزل مشخص را جهت تحقیق مشترک در بخش تب خونریزی دهنده‌کریمیان کونگو به مؤسسه GHD/EMPHNT ارسال داشت که خوشبختانه اخیراً این پروپوزل از طرف مؤسسه مربوطه تائید گردیده و قرار است یک سروی مشترک را در مورد موجودیت کنهها در حیوانات که قبل از عید قربان به سرکهای شهر کابل آورده میشوند، اجرا نمایند و تمام مصارف و امکانات مورد نیاز این سروی توسط مؤسسه GHD/EMPHNT فراهم میگردد.

.