از دستاورد های بیش از ده سال سکتور تحصیلات عالی افغانستان طی محفلی تجلیل به عمل آمد.

بازنگری و تجلیل از دستاوردهای سکتور تحصیلات عالی افغانستان و ارائه دیدگاه‏های مسئولین تحصیلات عالی کشور طی محفلی که روز پنجشنه مؤرخ 30 جوزای سال روان به ابتکار ادارۀ بین المللی صحت فامیلی((FHI360، در هوتل کابل سرینا راه اندازی شده بود، به بررسی گرفته شد. ادارۀ بین المللی صحت فامیلی طی ده سال گذشته در چوکات برنامۀ حمایت پوهنتون‏ها و انکشاف نیروی بشری(USWDP) برنامه‏های مختلف از قبیل ایجاد و حمایت برنامه‏های ماستری در پوهنتون کابل، تنظیم برنامههای ارتقای ظرفیت، اعطای سکالرشیپها، ایجاد مراکز ارائه مهارتها (Career Center)،  همکاری‎های بخش تقویت کتابخانه‎ها و تأمین نیازهای تکنالوژیکی پوهنتون‏ها را در چوکات مساعدت‏های ادارۀ همکاری‏های آیالات متحده امریکا (USAID) در مرحله اجرا گذاشته است.

در این محفل جلالتمآب محترم دیپلوم انجنیر عبدالتواب بالاکرزی معین علمی و سرپرست وزارت تحصیلات عالی، طی صحبت های افتتاحیۀ جلسه از مساعدت‏های همه همکاران بین المللی مخصوصاً ایالات متحده امریکا و برنامه USWDP قدردانی و امتنان نموده، روی پالیسی تحصیلات عالی افغانستان پیرامون جذب مساعدتهای مالی و تخنیکی صحبتهای مفصل نمودند. محترم بالاکرزی از آنان خواست که همکاری های شان را در برنامههای آینده مطابق به اولویتهای اساسی وزارت تحصیلات عالی عیار سازند، تا نتایج بهتر از آن بدست آید.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی گفت که به نیازمندیهای افغانستان در قسمت پروژه ها توجه خاص صورت گیرد و در یک هماهنگی نزدیک بعد از اولویت بندی برنامه ها در سیستم طوری طرح گردد که در آینده افغانها بتوانند آنرا تطبیق  و ادامه دهند.

در همین رابطه محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی، نیز طی سخنرانی شان پیرامون وضعیت تحصیلات عالی در افغانستان و جهان بحثهای مفصلی ارائه نمود و در مورد چگونگی نظام تحصیلات عالی، دست آوردهای سالهای اخیر و پروژه هائیکه بوسیله همکاران بین المللی در سکتور تحصیلات عالی افغانستان به مرحلۀ اجرا گذاشته شده است،  ایراد سخن کردند.

موصوف در حالیکه دست آوردهای سکتور تحصیلات عالی کشور را از لحاظ کمی قابل وصف دانسته و از مساعدتهای جامعه بین المللی بخصوص مساعدت‏های ادارۀ انکشافی ایالات متحده امریکا تحت برنامه حمایت از پوهنتونها و انکشاف نیروی بشری (USWDP) اظهار امتنان و سپاس نمود. آقای فاروقی حالت نظام تحصیلات عالی بخصوص وضعیت کیفیتی پوهنتونها و مؤسسات تحصیلات عالی را قناعت بخش ندانست و به بهتر شدن وضعیت کیفی نهادها تأکید داشتند.

محترم فاروقی علاوه نمود که نظام و سیستم متمرکز تحصیلات عالی و محدودیت منابع و صلاحیت نهادهای تحصیلات عالی جوابگوی توقعات توسعه کیفی پوهنتونها نبوده و ضرورت است، برای همگام شدن با سیر توسعوی دانش و علوم مبتنی بر نیازهای

روز یک نگرش جدید و چشم انداز دقیق بمنظور اعطای امکانات و صلاحیتهای بیشتر غرض تأمین خود کفائی از طریق برنامه استقلالیت پوهنتون ها برای سکتور تحصیلات عالی طرح و عملی شود.

ادارۀ ملی بین المللی (FHI360) که مسئولیت تطبیق برنامه (USWDP) در سکتور تحصیلات عالی را بعهده داشت، ریاست پوهنتون کابل را بابت همکاریهای همه جانبه شان برای تطبیق موفقانه پروژههای مشترک  با ایشان، با تفویض لوح سپاس مورد تقدیر قرار داده و آقای دکتور استیفن اهر نبرگ و دکتور جو برگر مسئولین ادارۀ (FHI360) ضمن تقدیم مراتب امتنان شان بابت همکاری ها و تلاش های پوهنتون کابل برای موفقیت پروژه ها لوح تقدیر آماده شده را برای پوهنمل حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی تقدیم نمودند که از جانب رئیس پوهنتون با تشکر و سپاس دریافت گردید.

قابل یادآوریست که اداره FHI 360 یک سازمان جهانی است که در بیش از شصت کشور جهان فعالیت مینماید و مدیریت پروژه ها را در بخش های تعلیم و تربیه، صحت، راه حل های دیجیتالی،مشارکت اقتصادی و جامعه مدنی به عهده دارند. کارمندان این اداره و همکاران تطبیق کننده آن برنامه انکشاف تحصیلات عالی را در  افغانستان برای مدت بیش از ده سال بدینسو همکاری نموده اند.