گزارش سفر محترم پوهندوی دکتور گل محمد باسل آمر برنامه‎های ماستری و استاد دیپارتمنت عربی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون کابل، به کشور شاهی عربستان سعودی.

محترم پوهندوی دکتور گل محمد باسل  استاد دیپارتمنت عربی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون کابل، طی یک سفر رسمی بنابر دعوت مرکز البحوث و التواصل المعرفی « مرکز تحقیقات و پیوند علمی» کشور شاهی عربستان به شهر ریاض آنکشور سفر نموده و به نمایندگی  از پوهنتون کابل در کنفرانس علمی تحت عنوان« مؤتمر الاستعراب الآسیوی» « ترویج زبان عربی در آسیا» اشتراک نمودند.  این کنفرانس که  به تاریخ 19 حمل سال 1398 تدویر یافته بود، در آن نمایندگان بیش از 18 کشور آسیای  که تعداد شان به 88 تن میرسید، اشتراک نموده بودند.

محترم دکتور گل محمد باسل نیز در طول مدت این کنفرانس در  پنلهای مختلف این برنامه اشتراک و حضور فعال داشتند. در روز اول کنفرانس بعد از اینکه اشتراک کنندگان برنامه در محل کنفرانس حضور یافتند. محترم دکتور یحیی محمود بن جنید رییس مرکز تحقیقات و پیوند علمی، حضور و تشریفآوری مهمانان را خوش آمدید گفته و شماری از اشتراک کنندگان بیانیۀ عالمانه شانرا پیرامون موضوع ایراد فرمودند.

در نشست دوم همین روز، اشتراک کنندگان کنفرانس در تالارهای جداگانه به پنلهای مختلف حضور یافته و به ارائه مقالات شان تحت نظر هیأت ژوری پرداختند. در روز دوم کنفرانس، نماینده پوهنتون کابل مقاله خود را تحت عنوان« القوانین الصوتیت فی التعریب»« معیاریهایی آوایی در عربی سازی الفاظ» در پنل دوم ارائه نموده که مورد استقبال و دلچسپی حاضرین در تالار قرار گرفت. روز سوم کنفرانس نیز به همین ترتیب ادامه داشته و در روز چهار کنفرانس که محفل جمع بندی و اختتامییه این برنامه برگزار گردید .

اشتراک کنندگان به جمع بندی و نتیجه‎گیری کنفرانس پرداخته و به تدویر همچون کنفرانس‎ها در کشورهای مختلف در آینده نیز تأکید داشتند.

بعد از ختم کنفرانس، مهمانان از مناطق مختلف شهرهای کشور شاهی عربستان سعودی به ویژه شهر ریاض دیدن نموده و همچنان جهت ادای عمره به شهر مدینه منوره و مکه معظمه راهی شدند.

در بخش اخیر کنفرانس تحسین‏ نامه که از جانب مرکز تحقیقات و پیوند علمی به محترم پوهندوی دکتور گل محمد باسل استاد دیپارتمنت عربی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون کابل در نظر گرفته شده بود، برایشان تفویض گردید.