کمیته جهانی صلیب سرخ «209» جلد کتاب را به کتابخانۀ مرکزی پوهنتون کابل اهدأ نمود.

به تعداد «209» جلد کتاب که شامل 90 عنوان کُتب مرتبط به حقوق بینالمللی بشردوستانه و حقوق جنگ میباشد، از طرف کمیته جهانی صلیب سرخ مقیم کابل برای کتابخانۀ مرکزی پوهنتون کابل کمک گردید. این کتابها توسط محترم یار محمد یاری مشاور حقوقی کمیته جهانی صلیب سرخ و مسعوده صدیقی اسستانت مشاوریت حقوقی این اداره به مسئولان کتابخانۀ مرکزی پوهنتون کابل تسلیم داده شد.

مشاور حقوقی کمیته جهانی صلیب سرخ راجع به چگونگی اهدای این کتابها گفت، قبل از این محصلان پوهنحی‎های حقوق و علوم سیاسی پوهنتونهای کشور بخاطر تهیه و نوشتن موضوع مونوگرافهای شان به اداره صلیب سرخ مراجعه مینمودند.  البته به نسبت قیمت بودن این کتابها، محصلان نمی توانستند که خریداری کنند. اداره صلیب سرخ مصمم گردید که تعداد این کتابها را وقف کتابخانه مرکزی پوهنتون کابل نماید تا باشد محصلان پوهنتون‎ کابل و سایر پوهنتون‎های کشور از آن استفاده بهینه و بیشتر نمایند.

همچنان حبیب الله لمر جهانیار آمرکتابخانه مرکزی پوهنتون کابل به نمایندگی از ریاست پوهنتون کابل از کمکهای بشردوستانه کمیته جهانی صلیب سرخ اظهار سپاس وقدر دانی نموده، وعده سپرد که به زودترین فرصت کتاب‎های کمک شده را شامل سیستم ساخته  و به دسترس محصلان عزیز قرار میدهند.