انجمن استادان پوهنتون‎های افغانی و آلمانی کشور آلمان، شماری از استادان فعال و محصلان ممتاز پوهنځي ژورنالیزم و ارتباطات پوهنتون کابل را مورد تقدیر و تحسین قرارداد.

انجمن استادان پوهنتون‎های آلمانی و افغانی که فعلاً  مصروف خدمت گذاری به جامعه علمی کشور آلمان می‎باشد، روز سه شنبه مؤرخ 17 ثور سال روان، شماری از استادان فعال و محصلان ممتاز پوهنځي ژورنالیزم و ارتباطات پوهنتون کابل را  در یک نشست که در دفتر کار محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی، برگزار شده بود، مورد تحسین و کمک نقدی قرارداد.

در این نشست که محترم پوهنوال عبدالوحید غروال رییس پوهنځي ژورنالیزم و ارتباطات، محترم دکتور کوهستانی استاد پوهنځي زمین شناسی و نماینده دفتر انجمن استادان پوهنتون های آلمانی و افغانی، شماری از استادان  و محصلان پوهنځي ژورنالیزم و ارتباطات نیز حضور داشتند، محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی از همکاری های انجمن محترم استادان پوهنتون‎های افغانی و آلمانی مقیم کشور آلمان با استادان و محصلان ممتاز پوهنځي ژورنالیزم و ارتباطات این پوهنتون ابراز سپاس و تشکر کرده بُعد معنوی  کمک‎های آنها را نهایت باارزش و بااهمیت یاد کردند.

در همین حال، محترم پوهنوال عبدالوحید غروال رییس پوهنځي ژورنالیزم و ارتباطات و محترم دکتور کوهستانی استاد پوهنځي زمین شناسی و نمایند انجمن استادان پوهنتون‎های افغانی و آلمانی در مورد فعالیت‎ها و کمک های قبلی آن انجمن با پوهنځي ژورنالیزم و ارتباطات و پوهنتون کابل صحبت نموده و از کمک آن نهاد تقدیر و تشکر کردند.

گفتنی است که انجمن استادان پوهنتون های افغانی و آلمانی مقیم کشور آلمان از چندین سال بدینسو  در جامعه علمی کشور آلمان فعالیت داشته و یکی از همکاران خوب پوهنتون کابل نیز می‎باشند. این اداره تااکنون برای بار سوم استادان و محصلان پوهنځي ژورنالیزم را مورد  تقدیر و تحسین قرارداده  و تحایف نقدی را نیز برای آنها تقدیم نموده است.