خوشنودی هیأت رهبری پوهنتون کابل، از نتایج ملموس فعالیت‎ها و تلاش‎های مسئولان این نهاد در امر تأمین نظم و پیشرفت منظم برنامه‎های تدریسی.

هیأت رهبری پوهنتون کابل، در رأس جلالتمآب محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رییس این پوهنتون و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی، در جلسۀ فوق العاده شورای علمی این نهاد اکادمیک که بعد از ظهر روز یک شنبه مؤرخ 18 حمل سال روان با اشتراک معاونان محترم پوهنتون و اعضای شورای علمی در تالار جلسات این شورا در مقر ریاست پوهنتون تدویر یافته بود،  از نتایج ملموس تلاش‎ها  و فعالیتهای مسئولان این نهاد در امر تأمین نظم و پیشرفت منظم برنامه‎های تدریسی ابراز خوشنودی کرده و از رهبری پوهنځي‎ها، استادان و منسوبان این اداره بنابر توجهات شان، پیرامون وارد آوردن تغییرات کمی و کیفی اظهار سپاس و امتنان نمودند.

رییس پوهنتون کابل گفت، بنابر گزارشات واصله از جانب هیأت های مؤظف بازنگر و به اثر بازدید که رهبری پوهنتون از پوهنځيهای مختلف این نهاد داشته است، بحث پیشبرد دروس از جانب استادان و وضعیت انضباطی و دسپلینی  در  این پوهنتون بهبود یافته و آنان در تلاش هستند که چگونگی پیشبرد برنامه‎های درسی و حالت انضباطی و دسپلینی بیشتر از پیش بهتر گردد، تا باشد امور تدریسی، اداری و محیط زیستی به شکل نورمال آن به پیش رود.

موضوع اصلی بحث جلسه فوق العاده شورای علمی، معرفی یک تن از استادان این پوهنتون در جرگۀ مشورتی صلح بود، که بایست به شکل انتخاباتی توسط شورای علمی برگزیده میشد . مرتبط به آن چند تن از استادان محترم که از جانب اعضای شورای علمی جهت عضویت و اشتراک در این جرگه لیست و معرفی گردیده بود و نظر به انتخابات که صورت گرفت، محترمه پوهاند طاهره نبی رییس پوهنځي کیمیا  با رای مخفی اکثریت اعضای شورای علمی، بحیث نمایندۀ پوهنتون کابل غرض معرفی به جرگۀ مشورتی صلح انتخاب گردید.

اعضای شورای رهبری پوهنتون کابل انتخاب محترمه طاهره نبی را بحیث نماینده پوهنتون کابل در جرگۀ مشورتی صلح که قرار است در اوایل ماه ثور دایر شود، تبریک گفته، از آنان خواست که ضمن حمایت از پروسه صلح نظریات علمی شانرا نیز پیرامون موضوع در این جرگه شریک سازند.

همچنان در بخش قضایای متفرقه جلسۀ شورای علمی  به مکاتیب وارده، عرایض محصلین و قضایای دسیپلنی پوهنتون پرداخته شده و به اتفاق  آرای اعضای شورای علمی در رابطه تصامم لازم و ضروری اخذ گردید.

جلسه شورای علمی پوهنتون کابل با دعاییه خیر و فلاح در کشور خاتمه یافت.