ملاقات رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی با افسر ارشد حمایت حقوقی نهاد محترم«UNHCR»

محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی، روز یکشنبه مؤرخ 9 جدی سال روان با محترم جیفری سواگ افسر ارشد حمایت حقوقی  ادارۀ  کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در افغانستان (UNHCR)  در دفتر کارش ملاقات نمود. رئیس پوهنتون کابل تشریف آوری افسر ارشد بخش حمایت حقوقی نهاد محترم «UNHCR» و همکاران شان را در دفتر کارش خوش آمدید گفته، از فعالیتها و برنامه توسعوی علمی این پوهنتون به آنان مفصلاً معلومات ارائه داشتند.

 با این حال، آقای جیفری سواگ افسر ارشد حمایت حقوقی نهاد محترم  «UNHCR» نیز  از حضور شان در پوهنتون کابل ابراز خرسندی نموده، ضمن صحبت پیرامون برنامههای نهاد «UNHCR»، وعده کمک و همکاری را با پوهنتون کابل سپردند. موصوف اضافه داشتند که ادارۀ  کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در افغانستان  آماده است تا برای آنعده محصلان دورۀ لیسانس بخش روزانه و شبانه پوهنتون کابل که از طریق امتحان کانکور در این پوهنتون راه یافته اند و فامیل شان به کشورهای بیرون از افغانستان مهاجر هستند و یا هم عودت نموده اند، همکاری همه جانبه و مساعدت مالی داشته باشند.

رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی از همکاری های آن اداره محترم با آنعده محصلان که بنابر مشکلات مهاجرت و عودت مجدد بوطن از مشکلات اقتصادی و سایر چالش ها رنج میبرند، استقبال نموده و از کمکهای قبلی ادارۀ محترم «UNHCR» با مهاجرین و عودت کنندگان کشور ما افغانستان و برنامه که برای محصلان  پوهنتون کابل در نظر دارند، ابراز تشکر و سپاس نمودند. البته که این برنامه در سطح پوهنتونها و نهادهای تحصیلی افغانستان در نوع خود اولین مساعدت برای محدود ساختن فشارهای مهاجرین و  عودت کنندگان کشور می‎باشد.

در این ملاقات محترمه پوهنوال دکتور تفسیره هاشمی معاون امور محصلان پوهنتون کابل و چند تن از کارمندان ادارۀ محترم کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در افغانستان (UNHCR) نیز حضور داشتند.

قرار شد برای اجرائی شدن این برنامه و تأمین شفافیت و عدالت در پروسه، مسوولین محترم نهاد «UNHCR» و معاونیت امور محصلان پوهنتون کابل برای تدوین یک تفاهم نامه همه جانبه و تثبیت محصلان مستحق و واجد شرایط کارهای مشترک را متکی بر احکام قوانین و اصولنامه های هردو نهاد روی دست گرفته و زمینۀ امضأ شدن آنرا هر چه زود فراهم نمایند.