خدمت گذاری در ادارات مسؤلیت بزرگ است.

 

این مطلب را جلالتمآب محترم پوهنمل  حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیر  مشاور رییس‌جمهور در امور تحصیلات عالی، در نشست نظرخواهی پیرامون تعیین و انتصاب رئیس و معاون  پوهنځي علوم اجتماعی پوهنتون کابل که به تاریخ 11 قوس سال روان درتالار پوهنځي علوم اجتماعی این پوهنتون دایر گردیده بود، اظهار داشت. رییس پوهنتون خدمت گذاری در پوهنتون را مسؤلیت بزرگ و بار بس سنگین یاد نموده،  زیرا به جز از امتیازات و ارزش‎های معنوی هیچ نوع امتیازات دیگر ندارد.

به گفته محترم فاروقی تغییر و تبدیل  یک امر طبیعی در ادارات کشور بوده که زمینه خدمت گذاری را برای  ظرفیتهای جدید و چهره های تازه فراهم میسازد. آقای فاروقی نظریات استادان را بخاطر هماهنگی و تعیین افراد و اشخاص نخبه، متعهد، محبوب، دارای توانائی مدیریت و با تجربه برای انتخاب‌شدن هئیت رهبری پوهنځیها مهم و با اهمیت یاد نموده که ریاست پوهنتون کابل به اساس نظریات استادان گرامی، تصمیم معقول مبتنی بر نظریات آنان را غرض انتصاب چهره ها و شخصیت های جدید اخذ و فرد مورد نظر اکثریت را برای پست ریاست پوهنځیها  به مقام  عالی ریاست جمهوری به‌خاطر اخذ منظوری پیشنهاد می‌دارند.

همچنان  محترم فاروقی طی صحبت هایش از تلاشها و فعالیتهای مؤثر هئیت رهبری و استادان پوهنځی  محترم علوم اجتماعی  این پوهنتون را به دلیل وارد آوردن تغییرات کیفی، کسب اعتبارات اکادمیک و  توسعه کمی و کیفی سایر امورات این پوهنتون تقدیر به عمل آوردند. سپس  به منظور بهبود و مؤثریت کاری و  استفاده از ظرفیتها و توانائی بلند و بالقوۀ  آن اداراه، خواستار شریک ساختن نظریات هئیت رهبری و استادان پوهنځی یاد شده در مورد  تعیین و تقرر هئیت رهبری جدید آن اداره گردیدند . هئیت رهبری و استادان آن پوهنځی بعد از جر و بحث های مفصل  هر کدام نظریات خویش را پیرامون موضوع در فورمه مخصوص مرتبه از سوی ریاست پوهنتون کابل شریک ساخته  و از تصمیم رییس پوهنتون کابل در این راستا استقبال نمودند.

در این نشست که هئیت رهبری پوهنځی، آمرین دیپارتمنت ها و استادان آن اداره حضور داشتند. آنان ضمن آنکه نظریات شانرا پیرامون موضوع در فورم مخصوص شریک ساخته،  از تلاشها و کارکردهای مؤثر رییس پوهنتون کابل نیز  تحسین به عمل آوردند.

همچنان محترم پوهندوی غلام فاروق عبدالله رئیس پوهنځي علوم اجتماعی  این پوهنتون حضور و تشریف آوری رییس پوهنتون کابل را به پوهنځی شان خیر مقدم گفته و از تصمیم ریاست پوهنتون کابل در زمینۀ نظرخواهی پیرامون برنامه تعیین و تقرر هئیت رهبری جدید آن اداره ستایش نموده،  اطمینان بخشید که با هئیت رهبری جدید پوهنځی شان و هر آن شخصیتی را  که مقام ریاست پوهنتون کابل و مقامات عالی دولت انتصاب و توظیف نمایند، همکاری همه جانبه می نمایند.