تدویر جلسۀ نوبتی شورای علمی پوهنتون کابل

جلسۀ نوبتی شورای علمی پوهنتون کابل روز دو شنبه مؤرخ 28 عقرب سال روان  تحت ریاست محترم پوهنمل دکتور محمد نعیم عظیمی معاون امور علمی و سرپرست ریاست  پوهنتون کابل در تالار جلسات شورای علمی این  پوهنتون تدویر یافت.  در این جلسه علاوه از هیأت رهبری پوهنتون و اعضای شورای علمی، جلالتمآب محترم پوهنمل دکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی و محترم پوهندوی سید فرهاد شهیدزاده رییس عموم انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی نیز حضور داشتند.

در نخست، محترم پوهنمل دکتور محمد نعیم عظیمی معاون امور علمی و سرپرست ریاست پوهنتون کابل حضور و تشریف آوری وزیر تحصیلات عالی، رییس عمومی انسجام امور اکادمیک و اعضای شورای علمی را در جلسه خیر مقدم گفته، از توجه و همکاری‎های وزارت تحصیلات عالی با پوهنتون کابل ابراز تشکر و سپاس نمودند. معاون امور علمی پوهنتون کابل ضمن صحبت پیرامون برنامه‎های این نهاد، از آمادگی‎های لازم بخاطر اخذ امتحان سمستر خزانی سال روان نیز خبر داده، اطمینان بخشید که پوهنتون کابل سعی میدارد تا زمینه های بهتر تحصیلی را برای محصلان این نهاد فراهم  سازد.

متعاقباً، جلالتمآب محترم پوهنمل دکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی، شورای علمی و شورای رهبری  پوهنتون کابل را یک نهاد معتبر و مؤثر یاد نموده  و از حضور شان در جلسۀ  شورای علمی این پوهنتون اظهار خرسندی نمودند.  وزیر تحصیلات عالی در مورد  فعالیت‎های صورت گرفته و برنامه‎های بعدی آن وزارت نیز سخن گفته، اضافه داشت، وزارت تحصیلات عالی سعی بر آن است تا نظام تحصیلات عالی را از آموزش محور به تحقیق محور سوق دهد و تحقیقات علمی کاربردی  را در میان استادان و محصلان پوهنتون‎ها نهادینه ‎سازد. موصوف نهاد‎های اکادمیک را مکانی برای تخلیق علم و دانش یاد کرده، گفت، به کسی اجازه نمی‎دهد که پوهنتون‎ها  و نهاد‎های علمی را به مکان‎های سیاسی مبدل نموده و از آن استفاده ابزاری نمایند.

در همین حال مطابق اجندا، مروری به طرزالعمل نگارش آثار علمی استادان مرتبۀ معاونیت امور علمی پوهنتون کابل، تعیین معیارهای رنگ بندی پوهنتون کابل، ظرفیت سازی برنامه‎های ماستری و سایر موارد کیفی نیز صورت گرفته و در همین مورد تصامیم لازم و ضروری اتخاذ گردید.

در عین حال شماری از اعضای شورای علمی  نیز پیشنهادات و نظریات شانرا به خاطر بهبود امور پوهنتون و موضوعات مورد بحث با جلسه شریک ساختند. بعداً، محترم پوهندوی دکتور عبدالمتین شهیدی آمر امور استادان به مرور کلی مواد  اجندای جلسه  در رابطه به دوسیه ترفیع، تقرریها و  انفکاک استادان پرداخته و با بحث و تبادل، در زمینه تصامم لازم وضروری اخذ گردید. همچنان در بخش قضایای متفرقه به پیشنهادات، مکاتیب وارده، عرایض محصلین پرداخته شده و به اتفاق  آرای اعضای شورای علمی در رابطه تصامم لازم اخذ و نهائی گردید.

جلسه شورای علمی با دعائیه خیر و فلاح در کشور به ساعت 1:30 بعد از ظهر خاتمه یافت.