گزارش سفر پوهنیار حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس ج.ا.ا، در امور تحصیلات عالی که در رأس یک هیئت عالیرتبه، به جمهوری اسلامی ایران جهت تعمیق و تقویت روابط اکادمیک و توسعه مناسبات علمی میان دو کشور و امضای تفاهمنامه های همکاری های علمی

هیئت افغانی بنا به دعوت رسمی سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی جمهوری اسلامی ایران تحت ریاست جلالتمأب پوهنیار حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیرمشاوررئیس جمهوری اسلامی افغانستان درامورتحصیلات عالی و بعضویت محترم پوهنوال لعل پاچا آزمون استاد دیپارتمنت پشتوپوهنځی زبان وادبیات پوهنتون کابل و مشاور رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و محترم پوهنمل دوکتور محمداسلم نسیمی رئیس پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون کابل بتاریخ ۸ عقرب ۱۳۹۶ عازم ایران گردید.

اهداف عمده این سفر شامل تحکیم و گسترش هرچه بهتر و بیشترروابط علمی و فرهنگی نهاد های تحصیلات عالی دو کشور برادرو همسایه که داری مشترکات تاریخی، زبانی، فرهنگی و دینی می باشند

- امضای تفاهمنامه های همکاری علمی ، فرهنگی و پژوهشی فی مابین پوهنتون کابل و نهاد های تحصیلی جمهوری اسلامی ایران منجمله دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبایی تهران و دانشگاه فردوسی مشهد.

- امضای تفاهمنامه ایجاد دیپارتمنت پشتودر دانشگاه های تهران ، دانشگاه علامه طباطبایی تهران ، دانشگاه فردوسی مشهد به همکاری و ابتکارپوهنتون کابل  بود .

هیئت افغانی ساعت ۵:۴۵ عصربه میدان هوایی بین المللی امام خمینی درتهران مواصلت نمود و ازجانب محترم آقای مهرداد رخشنده رئیس مرکزبین المللی توسعه همکاری های علمی و دانشگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی جمهوری اسلامی ایران و همراهان شان مورد پذیرایی صمیمانه و دوستانه قرارگرفت.

   

 طبق برنامه تعیین شده به تاریخ ۹ عقرب با محترم دوکتورابوذرابراهیمی ترکمان رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی جمهوری اسلامی ایران در عمارت مرکزی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی  ملاقات نمود .

 

نخست محترم فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیرمشاورمقام ریاست جمهوری اسلامی درامور تحصیلات عالی ضمن معرفی اعضای هیئت ازدعوت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی جمهوری اسلامی ایران جهت فراهم آوری زمینه بازدید هیئت افغانی ازنهادهای تحصیلی کشوردوست و برادر جمهوری اسلامی ایران که روابط اکادمیک و فرهنگی هردوکشوررا گسترش و تحکیم می بخشد، اظهارقدردانی نموده افزودند که طی این بازدید ازنهاد های معتبر تحصیلات عالی جمهوری اسلامی ایران و با امضای تفاهمنامه ها فی مابین پوهنتون کابل ودانشگاه های جمهوری اسلامی ایران یک قدم ارزشمند درامراستفاده ازتوانایی های متقابل علمی و اکادمیک کشورهای دوست و همسایه برداشته خواهد شد.

متعاقبأ جناب دوکتور ابراهیمی ضمن خوش آمدید به هیئت افغانی ، همکاران خویشرا معرفی نموده اظهارداشتند که سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی جمهوری اسلامی ایران به منظور گسترش زبان وادبیات فارسی به سطح منطقه وجهان دوره های مختلف علمی ، تحقیقی و آموزشی را در چوکات دوره های دانش افزایی و ارایه فرصت های مطالعاتی برنامه ها را به سطح منطقه و جهان تنظیم می نماید که خوشبختانه سال گذشته چهارتن از اساتید دیپارتمنت فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون کابل راازطریق دفتر رایزنی ایران درکابل به تهران دعوت نمودند، ایشان علاوه نمودند که ازجمله فعالیت های دیگر این سازمان انجام تحقیق و تألیف و تهیه کتاب های آموزش زبان فارسی می باشد که دراین بخش هم فعالیت ها و همکاری ها انجام یافته است.

هیئت افغانی ساعت ۱۰:۳۰قبل ازظهر۹ عقرب سال جاری ازجانب محترمه دوکتورماندانا تیشه یار مدیرهمکاری های علمی بین المللی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، رئیس پوهنځی زبان و ادبیات فارسی ، رئیس پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون علامه طباطبایی تهران  مورد استقبال صمیمانه قرارگرفتند. نخست محترمه دوکتور تیشه یارتشریف آوری مهمانان افغانی را خیرمقدم گفته بعدازمعرفی همکاران خویش معلومات مختصر درمورد پوهنځی زبان و ادبیات فارسی و زبان های خارجی وفعالیت های علمی واکادمیک آن نهاد ارایه نمودند.

 

 

متعاقبأ محترم آقای فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیرمشاور رئیس جمهوری ا. ا.  درامور تحصیلات عالی ازاستقبال صمیمانه اظهارسپاس و امتنان نمودند. وی درمورد پوهنتون کابل که هشتادوپنجمین سال تأسیس خویشرا درسال جاری جشن می گیرد، برای حاضرین معلومات مفصل ارایه نموده ومشکلاتی را که تحصیلات عالی افغانستان و به ویژه پوهنتون کابل درچندین دهه گذشته دراثرجنگ تحمیل شده ، متحمل شده است، بیان نمودند. آقای فاروقی اظهارداشتند، طوریکه ما اطلاع داریم تدریس زبان پشتو دردانشگاه علامه طباطبایی آغازگردیده که ما ازآن استقبال نموده وآرزو داریم که چنین فعالیت ها درچارچوب یک تفاهمنامه ترتیب و تنظیم گردد تا هردوجانب توانسته باشد مکلفیت های خویشرا با معیار ها اکادمیک انجام دهد.

محترم آقای فاروقی و هیئت همراه شان بعداز مشاهده موزیم ، مسجد و کمپس پوهنتون متذکره ملاقات ویژه ئی با محترم دوکتورسلیمی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی تهران داشتند. آقای دوکتور سلیمی دراتاق کارخویش ازهیئت افغانی استقبال نموده واظهارداشتند که هردو کشور برادر و همسایه دارای مشترکات دینی ، فرهنگی و زبانی بوده ، در گسترش ارزش های دینی و فرهنگی درطول تاریخ رسالت مشترک داشته ایم و فعالیت ها تا اکنون موفق بوده است.

 

 بعداَ آقای فاروقی و آقای دوکتورسلیمی تفاهمنامه فی مابین دانشگاه علامه طباطبائی تهران و پوهنتون کابل را امضا نموده ، اظهارامیدواری نمودند که با امضای این سند روابط علمی واکادمیک میان هردو نهاد علمی گسترش یابد.

در ادامه برنامه این سفر هیئت افغانی با محترمه سرکارخانم دوکتوراشرف بروجردی مشاور رئیس جمهوراسلامی ایران ورئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ملاقات نموده و از بخش های کتابخانه ملی ایران بازدید بعمل آوردند، سرکارخانم دوکتوربروجردی بعدازخوش آمدید و خیرمقدم گفتن به هیئت افغانی اظهارداشتند که کتابخانه ملی ایران بزرگترین کتابخانه درمنطقه بوده ،آثارخطی وکتاب هارا جمع آوری نموده تا برای آینده گان ارمغان خویشرا داشته باشد وعلاوه نمودند که درب این نهاد ملی جمهوری اسلامی ایران برای محققین ، دانشمندان و اندیشمندان برای تولید علوم باز است.

متعاقباَ آقای فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیرمشاور رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درامور تحصیلات عالی ازاستقبال صمیمانه سرکارخانم دوکتوربروجردی و ازاینکه فرصت مساعد گردید تا ازاین سازمان باعزت بازدید نموده و با مسئولین این نها د ملاقات و تبادل افکار نمایند ، سپاسگزاری نموده برایشان دراین راستا ازخداوند منان موفقیت های مزید آرزو نمود. ایشان ضمن یادآوری از پیروزی های بزرگی که دانشمندان ایرانی کسب نموده اند متذکر شدند که این دست آورد ها مایه فخر حوزه تمدنی مشترک گذشته و بیانگر تاریخ کهن ما میباشند.

طبق برنامه ترتیب شده هیئت افغانی قبل ازظهرروزدهم عقرب سال ۱۳۹۶  به دانشگاه تهران تشریف برده ضمن بازدید ودیدار با برخی از مسؤلین با آقای دوکتور محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران ملاقات نمودند که مورد استقبال گرم و صمیمانه محترم دوکتور نیلی آبادی و همکاران شان قرار گرفتند .

در خلال این ملاقت آقای فاروقی اظهارداشتندکه خیلی خرسند اند که دراین فرصت نیک با آقای دوکتوراحمدآبادی و مسئولین پوهنتون تهران که ازجمله نهادهای کهن و تاریخی جمهوری اسلامی ایران میباشد، ملاقات می نماییم. ضمنأ ازسازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی جمهوری اسلامی ایران سپاسگزاری می کند که این زمینه را مساعد نمودند. وی خاطرنشان نمود که درچند دهه گذشته جنگ، پوهنتون کابل تعدادکثیری ازاستادان خویشرا بشکلی ازاشکال ازدست داده وهنوزهم دروسط راه قرارداریم، امیدواریم با تربیه نسل جوان به حمایت و کمک جامعه جهانی و بخصوص همسایه ها خاصتأ جمهوری اسلامی ایران که دارای مشترکات فرهنگی و تاریخی می باشیم ، به مشکلات موجودفایق گردیم.

طی ملاقات آقای دوکتور احمدآبادی ازاهمیت بازدید هیئت افغانی به ریاست جناب فاروقی رئیس پوهنتون کابل ووزیرمشاور رئیس جمهوری ا.ا. یادآوری نموده، ضمن توضیحات مختصردر مورد دانشگاه تهران درسطح ملی و بین المللی ، حمایت و همکاری های همه جانبه را در بخش های مختلف علمی و تحقیقی ازطریق اعطای بورسیه به هیئت افغانی نموده، آرزومند گسترش وتحکیم هرچه بیشتر روابط اکادمیک وعلمی با نهاد های تحصیلی جمهوری اسلامی افغانستان گردیدند.

آقای فاروقی درپایان این ملاقات با محترم دوکتور احمدآبادی تفاهمنامه ای همکاری میان پوهنتون کابل و دانشگاه تهران را باریاست محترم دانشگاه تهران به امضا رسانیده که درچوکات آن درآینده همکاری های علمی، تحقیقی وفرهنگی درساحات مختلف تحصیلات عالی میان دانشگاه تهران وپوهنتون کابل گسترش یابد. 

طبق روال برنامه تعیین شده هیئت افغانی به روز چهار شنبه نهم عقرب با جناب آقای دوکتورحدادعادل رئیس فرهنگستان زبان فارسی و بنیاد سعدی نیز ملاقات نموده و روی موضوعات مورد علاقه طرفین بحث و تبادل نظر نمودند ، آقای فاروقی نسبت پذیرایی صمیمانه آقای دوکتور عادل دانشمند فرزانه ونامدارجمهوری اسلامی ایران و همکاران شان ازهیئت افغانی قدردانی نموده و اظهارامیدواری نمودندکه افتخارمیزبانی شانرا در  افغانستان داشته باشند.

 همچنان آقای فاروقی درمورد تاریخ پوهنتون کابل و جایگاه این نهاد تاریخی درافغانستان و منطقه ووضعیت تحصیلات عالی درافغانستان یادآورشده علاوه کردند ما امیدواریم که فرهنگستان زبان فارسی که ازاهمیت بزرگ در ایران، منطقه و جهان برخوردارمی باشد ، درغنامندی دیپارتمنت فارسی دری پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون کابل همه جانبه حمایت و همکاری نماید. حقیقتأ دیپارتمنت فارسی دری نسبت محدود بودن تعمیر ، نداشتن استادان کافی در بخش لسانس، ماستری و دوکتورا رنج می برد، درعالم اسباب به حمایت و کمک شما نیازدارد.

آقای دوکتور عادل درمورد مشترکات افغانستان وایران یادآورشده وآرزونمودند که این اشتراکات فرهنگی و تاریخی گسترش و توسعه یابد. ایشان علاوه نمودند که رهبری جمهوری اسلامی ایران در مورد افغان ها و افغانستان توجه خاص داشته و درعرصه های مختلف آماده کمک و همکاری میباشد. ما حاضریم با تمام امکانات دست داشته خویش پوهنتون کابل و تحصیلات عالی افغانستان را کمک نماییم.

هیئت افغانی ساعت هفت صبح ۱۱ عقرب ۱۳۹۶  جهت بازدید از ابدات تاریخی و مراکز فرهنگی از طریق زمین عازم شهر اصفهان گردیدند. دراین سفر هیئت افغانی را محترم آقای جلوسی کارشناس  سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی جمهوری اسلامی ایران و آقای ابوالفضل طهماسبی رییس اداره اردو های آموزشی سازمان متذکره همراهی می نمودند.

 

در پایان برنامه این سفر ، هیئت افغانی جهت بازدید و ملاقات با مسؤلین دانشگاه فردوسی عازم شهر مشهد گردیدند .

به ساعت ۸:۳۰ صبح هیئت افغانی تحت ریاست آقای فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیرمشاور رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درامورتحصیلات عالی و همراهانشان درمقام ریاست پوهنتون فردوسی شهرمشهد ازجانب آقای دوکتور محمد کافی رئیس پوهنتون فردوسی مشهد، معاونین، روسا و مسوولین پوهنتون متذکره پذیرایی گردیدند. بعدازخوش آمدید هیئت افغانی ازجانب آقای کافی ، ایشان اظهارداشتند که رهبری پوهنتون فردوسی شهر مشهد خوشحال است که میزبان هیئت عالی رتبه و شخصیت های علمی کشور برادر افغانستان میباشند و درخدمت آنها قراردارند. آقای کافی ضمن توضیحات شان اظهارداشتند که باید هردونهاد تحصیلی با درک مکلفیت های اکادمیک و علمی ارتباطات خویشرا درحوزه آموزش تحکیم بخشیده و هماهنگی را که میان هردو نهاد علمی وجود دارد ، گسترش داده ازفرصت های دست داشته استفاده اعظمی نمایند.

 

درمقابل آقای فاروقی رئیس هیئت افغانی ضمن سپاسگزاری ازاستقبال صمیمانه رهبری دانشگاه فردوسی شهر مشهد تحت ریاست خردمندانه دانشمند عزیزآقای دوکتورکافی ، اظهارداشتند ، حقیقتأ پوهنتون فردوسی شهر مشهد با توجه به نزدیکی فرهنگی و موقعیت جغرافیایی که با افغانستان دارد باید سعی گردد تا هردونهاد اکادمیک ازفرصت های دست داشته استفاده اعظمی نمایند و جهت تبادله محصلان و اساتید روی میکانیزم های کار نمایند که درعمل پیاده گردند.

بعدازدیدار وملاقات با رهبری پوهنتون فردوسی، جلالتمأب فاروقی با محترم پوهنوال لعل پاچا آزمون مشاور رئیس جمهوری ا. ا. درامورفرهنگی ، درگردهمآیی محصلان افغانی مقیم شهر مشهد اشتراک نمودند. ایشان پیام رهبری پوهنتون کابل ، رهبری وزارت تحصیلات عالی و رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان را به محصلان رسانیده ، آرزوی موفقیت های مزید برایشان نمودند . همچنا ن محصلان روی بعضی مشکلات با هیئت افغانی صحبت نموده آرزومند رفع مشکلات از جانب دولت گردیدند. بصورت خاص مسئله قیمت بلند پاسپورت های الکترونیکی، فیس بلند پوهنتون که در نتیجه تموجات نرخ تبادله یورو و تومان باعث فشار اضافی بر محصلان گردیده و یکعده مشکلات دیگر که طی نامه های شان به هیئت رهبری سپرده اند . که به مسؤلین امور و مقامات عالی سپرده میشود .

 

 

 

 هیئت افغانی بساعت ۶ شام  ۱۳ عقرب ۱۳۹۶ شهر مشهد را به قصد کابل ترک نموده حوالی ساعت ۹ شب ذریعه پرواز شرکت هوایی ماهان به کابل مواصلت نمودند. پوهنتون کابل و هیئت افغانی ازمهمان   نوازی ، پذیرایی و استقبال خیلی صمیمانه وبرادرانه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی جمهوری اسلامی ایران و سازماندهی این برنامه  و از برخورد های صمیمانه و سخاوتمندانه مقامات میزبان   مخصوصاَ مقامات رهبری دانشگاه های تهران ، علامه طباطبایی تهران و دانشگاه فردوسی شهر مشهد اظهار قدردانی و سپاس نموده امید وار اند مناسبات علمی ، فرهنگی و اکادمیک میان نهاد های اکادمیک هردو کشور هرچه بیشتر گسترش یافته و تحکیم یابد .

 پوهنتون کابل برای دریافت بموقع تعهدات همکاران ایرانی و اجرای وعده های هیئت افغانی ترتیبات اجرائی لازم را اتخاذ نموده و کاپی تفاهمنامه های امضا شده را غرض ملاحظه مقام عالی در ضمیمه تقدیم میدارد . البته اصل تفاهمنامه ها غرض اجراات اصولی بعدی به مراجع مربوطه گسیل میگردد.