تدویر جلسۀ نوبتی شورای رهبری پوهنتون کابل

 

                                                  

جلسۀ نوبتی شورای رهبری پوهنتون کابل به ساعت۹ قبل از ظهر روز چهار شنبه مؤرخ (۱۷) عقرب سال جاری  به ریاست محترم پوهنمل دکتور محمدنعیم عظیمی معاون امور علمی  و سرپرست ریاست پوهنتون کابل با اشتراک پوهنیار محمد رضا فرزام سرپرست معاونیت مالی و اداری، رؤسای محترم پوهنځی ها و مدیران تدریسی پوهنځی ها در تالار شورای علمی این پوهنتون دایر گردید.

جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز گردید، بعداً محترم پوهنمل دکتور محمدنعیم عظیمی معاون امور علمی پوهنتون کابل حضور و تشریف آوری اعضای شورای رهبری را خوش آمدید گفته، گزارش مختصری از فعالیت انجام شده طی سفر رییس پوهنتون کابل به کشور ایران و سفر خویش به کشور چین را، به حاضرین معلومات ارائه نمود.

معاون امور علمی پوهنتون کابل در مورد فعالیت های صورت گرفتۀ آن معاونیت طی روز های اخیر، از جمله ساخت و نصب شعارهای کنترول از کیفیت، مکلفیت های محصلان، منع خشونت علیه زنان، منع استفاده از دخانیات در ساحات پوهنتون کابل و... نیز به حاضرین، معلومات داده، از تلاش  پوهنځی ها در مورد، ابراز سپاس و تشکر نمود. همچنان معاون مالی واداری پوهنتون کابل نیز در مورد پروژه های حفظ و مراقبت پوهنتون به حاضرین جلسه معلومات ارایه داشته، در مورد تکمیل کار آن الی یک ماه بعدی خبرداد.

در اخیر محترم پوهنمل دکتور محمدنعیم عظیمی معاون امورعلمی پوهنتون کابل از پوهنځی هایی که در جلسۀ قبلی به ارایه و پیشکش گزارشات شان بطور مستند پرداخته بودند، اظهار سپاس و قدردانی نموده، از بقیه پوهنځی ها نیز خواست که گزارشات شان را بطور مستند ارایه بدارند که طبق معمول رؤسای  پوهنځی های علوم وترنری، شرعیات و کیمیا در مورد کارکردهای پوهنځی مربوطۀ خویش گزارش های مستند شان را ارایه نموده، از فعالیت هایی که در زمینه، انجام داده اند به حاضرین جلسه خبر دادند.

گفتنی است که تا اکنون رؤسای محترم پوهنځی های کمپیوترساینس، اقتصاد، هنرهای زیبا، انجنیری، علوم اجتماعی، علوم وترنری، شرعیات و کیمیا؛ گزارش از فعالیت خویش را بطور مستند ارائه داشتند و متباقی پوهنځی ها در جلسات بعدی به ارایۀ گزارش شان خواهند پرداخت.