جلسۀ نوبتی شورای رهبری پوهنتون کابل


جلسۀ نوبتی شورای رهبری پوهنتون کابل به ساعت 9 قبل از ظهر روز چهار شنبه مؤرخ (17) عقرب سال جاری به ریاست محترم پوهنمل دکتور محمد نعیم عظیمی معاون امور علمی و سرپرست ریاست پوهنتون کابل با حضور داشت پوهنیار محمد رضا فرزام سرپرست معاونیت مالی واداری، روسای محترم پوهنځی ها و مدیران تدریسی پوهنځي ها در تالار شورای علمی این پوهنتون دایر گردید.
جلسه با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید آغاز گردیده بعداً محترم پوهنمل دکتور محمد نعیم عظیمی معاون امور علمی پوهنتون کابل حضور و تشریف آوری اعضای شورای رهبری را خوش آمدید گفته، گزارش مختصر از فعالیت صورت گرفته را طی سفر رئیس پوهنتون کابل به کشور ایران و سفر خویش در کشور چین به حاضرین معلومات ارائه نمود.
معاون امور علمی پوهنتون کابل در مورد فعالیت های صورت گرفته آن معاونیت طی روز های اخیر که ازجمله ساخت و نصب شعارهای کنترول از کیفیت، شعارهای مکلفیت های محصلین، شعار های منع خشونت علیه زنان، شعارهای منع استفاده از دخانیات در ساحات پوهنتون کابل و غیره... موارد بوده است نیز به حاضرین معلومات داده واز تلاش های پوهنځي ها در مورد ابراز سپاس و تشکر نمود. همچنان معاون مالی واداری پوهنتون کابل نیز در مورد پروژه های حفظ و مراقبت پوهنتون به حاضرین جلسه معلومات ارائیه داشته و درمورد تکمیل کار آن الی یک ماه بعدی خبرداد.
در اخیر محترم پوهنمل دکتور محمد نعیم عظیمی معاون امورعلمی پوهنتون کابل از پوهنځی های که در جلسۀ قبلی به ارایه و پیشکش گزارشات شان بطور مستند پرداخته بودند اظهار سپاسمندی و قدردانی نموده واز بقیه پوهنځی ها نیز خواست که گزارشات شانرا بطور مستند ارایه بدارند که طبق معمول روسای پوهنځی های علوم وترنری، شرعیات و کیمیا این پوهنتون در مورد کارکرد های پوهنځي مربوطه گزارش های مستند شان را ارایه نموده و از فعالیت های که در زمینه، انجام داده اند به حاضرین جلسه پیشکش نمودند.
گفتنی است که تا اکنون روسای محترم پوهنځي های کمپیوتر ساینس، اقتصاد، هنر های زیبای، انجنیری، علوم اجتماعی، علوم وترنری، شرعیات و کیمیا گزارش از فعالیت خویش را بطور مستند ارائه داشته و متباقی پوهنځي ها در جلسات بعدی به ارایه گزارش شان خواهد پرداخت.