امضای دو تفاهم‌نامه‌ی همکاری ریاست پوهنتون کابل با ادارۀ محترم احصائیه‌ی مرکزی و نهاد محترم کیف کشور کوریا

 پوهنتون کابل روز شنبه مورخ ۱۵ عقرب سال جاری شاهد امضای دو تفاهم‌نامه‌ی همکاری با نهادهای اداره‌ی احصائیه‌ی مرکزی و نهاد کیف کشور کوریا بود، این مراسم که در تالار شورای علمی پوهنتون کابل دایر گردید، جلالتمآب محترم پوهنیار حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیرمشاور رئیس جمهور ج.ا.ا. در امور تحصیلات عالی، محترم پوهنیار احمد جاوید رسولی رییس عمومی اداره‌ی مرکزی احصاییه ،معاونین محترم پوهنتون کابل، پوهنمل حسیبالله موحد معاون مسلکی اداره مرکزی احصائیه، روسای محترم پوهنځی ها، خانم بوری جینگ مسوول نهاد کیف کشور کوریا و همکاران شان، برخی از کارمندان اداره مرکزی احصائیه و استادان پوهنتون کابل نیز حضور داشتند. محفل با تلاوت آیات گهربار از کلامالله مجید آغاز گردیده، سپس محترم پوهنیار حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیرمشاور رئیس جمهور ج.ا.ا. در امور تحصیلات عالی تشریف آوری و حضور همه مهمانان را در مراسم امضای این دو تفاهم‌نامه خوش‌آمدید گفته اضافه داشت، پوهنتون کابل از کهن‌ترین و با اعتبار ترین پوهنتون های کشور بوده که تا اکنون تفاهم‌نامه‌های زیادی را با ادارات و نهاد مختلف امضا نموده است، امروز نیز شاهد امضای تفاهم‌نامه با ادارۀ محترم احصائیه‌ی مرکزی و همچنان نهاد محترم کیف کشور کوریا می‌باشد که بس جای مسرت و افتخار است.

رییس پوهنتون کابل افزود: این نهاد منحیث نهاد معتبر و تاریخی در کشور همیشه تلاش داشته است تا در کنار مسوولیت‌های وظیفوی خویش با ادارات محترم دیگر نیز توا‌میت داشته باشد، عقد تفاهم نامه امروزی با اداره محترم احصائیه‌ی مرکزی نیز می‌تواند که همکاری‌ها را سرعت بخشیده و هر دو جانب بتوانند در قسمت تهیه‌ی احصائیه‌ی دقیق و معتبر در کشور مشترکاً تلاش نمایند تا بتوانند احصائیه‌ی دقیق از نفوس کشور تهیه بدارند. آقای فاروقی ابراز امیدواری نمود که اداره محترم احصائیه‌ی مرکزی بتواند با استفاده از استادان پوهنتون کابل و به‌خصوص استادان دیپارتمنت احصائیه مرکزی پوهنځی اقتصاد در دقیق‌سازی و تهیه‌ی احصائیه‌ی کشور که از جمله‌ی ضروریات جدی می‌باشد باهم یکجا تلاش نموده و آن را تهیه نمایند. 
موصوف از عقد این تفاهم نامه‌ها استقبال نموده، امضای آن را در تامین ارتباط کاری و اجرای کارها، مهم و اساسی تلقی کرد. همچنان از همکاری تخنیکی قبلی نهاد محترم کیف با دیپارتمنت کوریای پوهنځی زبان وادبیات این پوهنتون نیز قدردانی و اظهار سپاس نمود. محترم احمد جاوید رسولی رییس عمومی اداره‌ی احصائیه‌ی مرکزی و خانم بوری جینگ نیز در ادامه صحبت نموده، پوهنتون کابل را منحیث سابقه‌دارترین نهاد در کشور یاد کرده و از امضای تفاهم‌نامه‌ها با این پوهنتون ابراز خرسندی نمودند. محترم رسولی رییس عمومی اداره‌ی مرکزی احصائیه بیان داشت، که اداره‌ی مرکزی احصائیه منحیث اداره‌ی واحد در کشور مصمم است تا در تهیه‌ی احصائیه‌ی دقیق کشور با همکاری استادان پوهنتون کابل اقدام نمایند که در قدم نخست مطابق هدایت رئیس جمهور ج.ا.ا. مرکز تحقیقات را در پوهنتون ایجاد می‌نماید که با استفاده از این مرکز از یک سو توامیت بین این دو نهاد بیشتر گردیده و از جانب دیگر هر دو نهاد بتوانند مشترکاً در تهیه‌ی احصائیه‌ی دقیق اقدام کنند. همچنان با استفاده از این مرکز فعالیت‌های احصائیوی با همکاری استادان این پوهنتون به پیش میرود و محققان دیگرهم می‌توانند از آن مستفید گردند.
آقای رسولی از تهیه‌ی احصائیه در گذشته نیز یادآور گردیده، روش جدید برآورد نفوس در کشور را که موضوع سمینار امروزی را تشکیل میداد نیز به معرفی گرفته و از روش ریموت سنسنگ که یکی از روشهای معمول جهت برآورد نفوس در جهان می‌باشد خبر داد. سمینار روش جدید برآورد نفوس در کشور توسط اسد‌الله موحد معاون مسلکی آن اداره به معرفی گرفته شد و سمینار متذکره با بحث آزاد، جمع بندی و نتیجه‌گیری کلی پایان یافت.
بر اساس مواد این تفاهم‌نامه‌ها پس از این نهادهای ذیربط می‌توانند با درنظرداشت منافع جانبین به انجام کارهای عملی و تحقیقی مبادرت ورزند.