مقاله تحقیقاتی محترم پوهنوال داکترحبیب الله حبیب 4

یک عنوان ‍‍‍‍‍‍‍‍ پی پر تحقیقات  که اخیرا" از جانب پوهنوال داکتر حبیب الله حبیب در مجله علمی  (Water related problems in Afghanistan) به نشر رسیده غرض مطالعه علاقه مندان تقدیم است   .