مقاله تحقیقاتی محترم پوهنوال داکترحبیب الله حبیب ۲

یک عنوان ‍‍‍‍‍‍‍‍ پی پر تحقیقات  که اخیرا" از جانب پوهنوال داکتر حبیب الله حبیب در مجله علمی   JEMA  (Journal of Enviromental and  Managment) به نشر رسیده غرض مطالعه علاقه مندان تقدیم است   .