مقاله تحقیقاتی محترم پوهنوال داکترحبیب الله حبیب 6

یک عنوان ‍‍‍‍‍‍‍‍ پی پر تحقیقات  که اخیرا" از جانب پوهنوال داکتر حبیب الله حبیب در مجله علمی 

(The Aral Sea and Colorado River:Lunar Scenery, Striking Parallels, and Unexpected Lessons for (Afghanistan

به نشر رسیده غرض مطالعه علاقه مندان تقدیم است .