مقاله تحقیقاتی محترم پوهنوال داکترحبیب الله حبیب 5

یک عنوان ‍‍‍‍‍‍‍‍ پی پر تحقیقات  که اخیرا" از جانب پوهنوال داکتر حبیب الله حبیب در مجله علمی  (    The Aral Sea and Colorado River    ) به نشر رسیده غرض مطالعه علاقه مندان تقدیم است .