مقاله تحقیقاتی محترم پوهنوال داکترحبیب الله حبیب ۳

یک عنوان ‍‍‍‍‍‍‍‍ پی پر تحقیقات  که اخیرا" از جانب پوهنوال داکتر حبیب الله حبیب در مجله علمی  (     Energy issues in Strategic Environmental Assessment in South Central Asia    ) به نشر رسیده غرض مطالعه علاقه مندان تقدیم است .