پلان عملیاتی نقاط پیشنهادی هیأت باز نگربیرونی .

پلان عملیاتی نقاط پیشنهادی هیأت باز نگربیرونی پوهنتون  کابل  به نشررسیده غرض مطالعه علاقه مندان تقدیم است.

پلان عملیاتی نقاط پیشنهادی هیأت باز نگربیرونی .