پلان تطبیقی پلان استراتیژیک پوهنتون کابل (۱۳۹۷)

پلان تطبیقی پلان استراتیژیک پوهنتون  کابل  به نشررسیده غرض مطالعه علاقه مندان تقدیم است.

پلان تطبیقی پلان استراتیژیک پوهنتون کابل (۱۳۹۷)