اعلانات

 • اطلاعیۀ پوهنځی هنرهاي زيبا درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی هنرهاي زيبا پوهنتون کابل برای يك بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت مجسمه سازی به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۲/۲۵ الی ۱۳۹۸/۳/۱۰ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند. ...

 • اطلاعیۀ پوهنځی روانشناسی درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی روانشناسی پوهنتون کابل برای دوبست خالی کادرعلمی دیپارتمنت روانشناسی خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ الی ۱۳۹۸/۳/۱۵ به ریاست پوهنتون کابل ارایه...

 • اطلاعیۀ پوهنځی هنرهاي زيبا درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی هنرهاي زيبا پوهنتون کابل برای يك بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت تیاتربه سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ الی ۱۳۹۸/۲/۳۰ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند. ...

 • اطلاعیۀ پوهنځی فارمسي درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی فارمسي پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت بیوشیمی تغذی خویش به سویه ماستر، داکتر وفارم (Pharm D) باشد ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۲/۴ الی ۱۳۹۸/۲/۲۰ به ریاست پوهنتون کابل...

 • اطلاعیۀ پوهنځی فارمسي درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی فارمسي پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت فارمسی شیمیک خویش به سویه ماستر، داکتر وفارم (Pharm D) باشد ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۲/۴ الی ۱۳۹۸/۳/۴ به ریاست پوهنتون کابل...

 • اطلاعیۀ پوهنځی علوم وترنری درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت پارا کلینیک در مضمون پتولوژی خویش به سویه ماستر , داکتر و یا (DVM) ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ الی ۱۳۹۸/۲/۵ به ریاست...

 • اطلاعیۀ پوهنځی هنرهاي زيبا درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی هنرهاي زيبا پوهنتون کابل برای يك بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت مجسمه سازی به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۱/۱۴ الی ۱۳۹۸/۱/۳۰ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند. ...

 • اطلاعیۀ پوهنځی زراعت درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی زراعت پوهنتون کابل برای دوبست خالی کادرعلمی دیپارتمنت جنګلداری ومنابع طبعی خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۱/۱۴ الی ۱۳۹۸/۱/۳۰ به ریاست پوهنتون کابل ارایه...

 • اطلاعیۀ پوهنځی هنرهاي زيبا درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی هنرهاي زيبا پوهنتون کابل برای يك بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت نقاشی به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۱/۱۴ الی ۱۳۹۸/۱/۳۰ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند. ...

 • اعلان تدارکات

  رده : عمومی

  فورم شمارهP_ 01 پروژه تهیه وتدارک 92 قلم قرطاسیه باب،رنگباب پرنتر،رنگباب ماشین های فوتوکاپی ومواد تنظیفاتی ضرورت سال مالی 1398پوهنتون کابل: ریاست پوهنتون کابل وزارت تحصیلات عالی ازتمـام واجـــدین شـــــرایط دعوت مینـــماید تا درپروســه...

صفحه 1 از 21