اعلانات

 • اطلاعیۀ پوهنځی علوم وترنری درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت پری کلنیک درمضمون اناتومی وترنری خویش به سویه ماستر , داکتر و یا (DVM) ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۷/۲۱ الی ۱۳۹۸/۸/۲۱ به...

 • اطلاعیۀ پوهنځی بیولوژی درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی بیولوژی پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت زولوژی خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۷/۲۱ الی ۱۳۹۸/۸/۲۱ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.

 • اطلاعیۀ پوهنځی بیولوژی درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی بیولوژی پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت نباتات خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۷/۲۱ الی ۱۳۹۸/۸/۲۱ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.

 • اطلاعیۀ پوهنځی ژورنالیزم درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت روابط عامه خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۷/۲۱ الی ۱۳۹۸/۸/۲۱ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.

 • اطلاعیۀ پوهنځی ژورنالیزم درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت ژورنالیزم خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۷/۲۱ الی ۱۳۹۸/۸/۲۱ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.

 • اطلاعیۀ پوهنځی زبان وادبیات درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت فرانسوی خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۷/۸ الی ۱۳۹۸/۸/۸ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.

 • اطلاعیۀ پوهنځی زراعت درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی زراعت پوهنتون کابل برای دوبست خالی کادرعلمی دیپارتمنت جنګلداری ومنابع طبعی خویش به سویه لیسانس ، ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۷/۲ الی ۱۳۹۸/۸/۲ به ریاست پوهنتون کابل ارایه...

 • اطلاعیۀ پوهنځی انجنیری درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی انجینری پوهنتون کابل برای یک خالی کادرعلمی دیپارتمنت انجنیری برق والکترونیک خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۷/۲ الی ۱۳۹۸/۸/۲ به ریاست پوهنتون کابل ارایه...

 • اطلاعیۀ پوهنځی انجنیری درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی انجینری پوهنتون کابل برای دوبست خالی کادرعلمی دیپارتمنت طراحی شهری وبرنامه ریزی در رشته (متخصص بخش طراحی شهری وپلان ګزاری شهری ) خویش به سویه لیسانس ، ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان...

 • اطلاعیۀ پوهنځی اقتصاد درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل برای دو بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت احصائیه و اکونومتری خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۶/۳۱ الی ۱۳۹۸/۷/۱۴ به ریاست پوهنتون کابل ارایه...

صفحه 1 از 25