اعلانات

 • اطلاعیۀ پوهنځی زبان وادبیات درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت آلمانی خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۹/۵/۸ الی ۱۳۹۹/۶/۸ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.

 • اطلاعیۀ پوهنځی زبان وادبیات درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت آلمانی خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۹/۵/۸ الی ۱۳۹۹/۶/۸ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.

 • اطلاعیۀ پوهنځی انجنیری درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی انجینری پوهنتون کابل برای دوبست خالی کادرعلمی دیپارتمنت های سیول و میخانیک خویش به سویه لیسانس، ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۹/۵/۸ الی ۱۳۹۹/۶/۸ به ریاست پوهنتون کابل ارایه...

 • اطلاعیۀ پوهنځی زبان وادبیات درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت فرانسوی خویش به سویه لیسانس ،ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۴ الی ۱۳۹۹/۶/۱۴ به ریاست پوهنتون کابل ارایه...

 • اطلاعیه جلوگیری از بیماری تب خونریزی دهنده کریمیان – کانگو (CCHF) در جریان عید سعید قربان

  رده : عمومی

  محصلان و هموطنان عزیز و گرامی! طوریکه در جریان قرار دارید یکی از بیماری‌های کشنده زونوز (بیماری مشترک بین انسان و حیوانات) به نام «تب خونریزی دهنده کریمیان – کانگو(CCHF)» می‌باشد که در سالهای اخیر تعداد زیادی از...

 • اطلاعیۀ پوهنځی روانشناسی درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی روانشناسی پوهنتون کابل برای دوبست خالی کادرعلمی دیپارتمنت های پلان وپالیسی آموزشی و دیپارتمنت روانشناسی خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۹/۴/۲۹ الی ۱۳۹۹/۵/۱۲ به...

 • اطلاعیۀ پوهنځی انجنیری درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی انجینری پوهنتون کابل برای دوبست خالی کادرعلمی دیپارتمنت مهندسی خویش به سویه لیسانس، ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۹/۵/۱ الی ۱۳۹۹/۵/۱۰ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.

 • اطلاعیۀ پوهنځی هنرهاي زيبا درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی هنرهاي زيبا پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت نقاشی خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۹/۵/۱ الی ۱۳۹۹/۶/۱ به ریاست پوهنتون کابل ارایه...

 • اطلاعیۀ پوهنځی ژورنالیزم درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت ژورنالیزم خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۹/۴/۱ الی ۱۳۹۹/۶/۱ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.

 • اطلاعیۀ پوهنځی اقتصاد درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل برایک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت محاسبه خویش به سویه لیسانس، ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۹/۴/۲۸ الی ۱۳۹۹/۵/۴ به ریاست پوهنتون کابل ارایه...

صفحه 1 از 33