اعلانات

 • اطلاعیۀ پوهنځی شرعیات درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی شرعیات پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت تفسیرشریف خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۵/۱۷ الی ۱۳۹۸/۶/۱۷ به ریاست پوهنتون کابل ارایه...

 • اطلاعیۀ پوهنځی شرعیات درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی شرعیات پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت عقیده وفلسفه خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۵/۱۷ الی ۱۳۹۸/۶/۱۷ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند....

 • اطلاعیۀ پوهنځی شرعیات درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی شرعیات پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت ثقافت اسلامی خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۵/۱۷ الی ۱۳۹۸/۶/۱۷ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند....

 • اطلاعیۀ پوهنځی فزيك درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی فزيك پوهنتون کابل برای دوبست خالی کادرعلمی دیپارتمنت فزیک عمومی ونظری خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۵/۲۷ الی ۱۳۹۸/۶/۱۲ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند....

 • اطلاعیۀ پوهنځی انجنیری درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی انجینری پوهنتون کابل برای دوبست خالی کادرعلمی دیپارتمنت انجنیری برق والکترونیک خویش به سویه لیسانس ، ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۵/۱۲ الی ۱۳۹۸/۵/۲۷ به ریاست پوهنتون کابل...

 • اطلاعیۀ پوهنځی كيميا درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی كيميا پوهنتون کابل برای دو بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت كيميا عمومی و غیرعضوی خویش به سویه لیسانس، ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۵/۱۲ الی ۱۳۹۸/۵/۲۷ به ریاست پوهنتون کابل...

 • اطلاعیۀ پوهنځی انجنیری درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی انجینری پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت انجنیری میخانیک خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۵/۳ الی ۱۳۹۸/۵/۱۸ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند....

 • اطلاعیۀ پوهنځی فزيك درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی فزيك پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت فزیک هستوی و اتومی خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۵/۶ الی ۱۳۹۸/۵/۲۱ به ریاست پوهنتون کابل ارایه...

 • اطلاعیۀ پوهنځی اقتصاد درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل برای سه بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت اقتصاد ملی خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۵/۱ الی ۱۳۹۸/۵/۱۶ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند. ...

 • اطلاعیۀ پوهنځی انجنیری درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی انجینری پوهنتون کابل برای د و بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت مهندسی خویش به سویه لیسانس ، ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۴/۲۶ الی ۱۳۹۸/۵/۱۱ به ریاست پوهنتون کابل ارایه...

صفحه 1 از 23