رهنمود وقایه و کنترول انتان برای دیپارتمنت های فارمسی شفاخانه ها ، مراکز صحی و درملتون ها

شماره    

رهنمودها 

                                                                 لینک های داونلود

1

رهنمود وقایه و کنترول انتان برای دیپارتمنت های فارمسی شفاخانه ها ومراکزصحی

                    

http://ku.edu.af/Content/files/COVID-19%20Guidelines_1.pdf
2 رهنمود وقایه و کنترول انتان برای درملتون ها                                         http://ku.edu.af/Content/files/COVID-19%20Guidelines_2.pdf