خدمات کفتریا و کانتین‌های پوهنتون کابل با شروع دروس حضوری از سر گرفته خواهد شد

کفتریای مرکزی و دو کانتین(جوار پوهنځی زبان و ادبیات و جوار پوهنځی شرعیات)  پوهنتون کابل طی جلسه‌ای رسمی آفر گشایی در ریاست املاک وزارت شهرسازی و اراضی که باحضور معاون مالی و اداری پوهنتون کابل،هیئت ریاست املاک، نماینده اتحادیه محصلان پوهنتون کابل و نماینده با صلاحیت داوطلبان و متقاضیان این اماکن برگزار گردیده بود طبق قانون و طرزالعمل تدارکات ملی و طرزالعمل وزارت شهرسازی و اراضی طی یک پروسه کاملاْ شفاف برای داوطلبان برنده با عقد تفاهمنامه و قرارداد رسمی واگذار گردید که بر این اساس خدمات این اماکن با شروع دروس حضوری و حضور محصلان در این پوهنتون از سر گرفته خواهد شد.

در جلسه آفر گشایی و مزایده‌ای که به روز چهارشنبه ۲۰ حمل سال جاری تحت ریاست محترم مسعود پیروزی معاون امور مالی و اداری پوهنتون کابل و با حضور نماینده‌گان تمام مراجع مربوط و ذیعلاقه در مقر ریاست محترم املاک وزارت شهرسازی و اراضی تدویر یافته بود، شرکت دریابی لمیتد با ارائه آفر ۳۴۰۰۰۰ سه صد و چهل هزار افغانی کرایه ماهانه منحیث داوطلب برنده در پروسه آفرگشایی کفتریای مرکزی، محترم محمد آجان ولد محمد عمر  با ارائه آفر ۶۰۰۰۰ شصت هزار افغانی کرایه ماهانه منحیث داوطلب برنده در پروسه آفرگشایی کانتین جوار پوهنحی شرعیات و محترم عبدالحمید ولد حبیب با ارائه آفر ۳۸۵۰۰ سی و هشت هزار و پنج‌صد افغانی کرایه ماهانه منحیث داوطلب برنده پروسه آفر گشایی کانتین مقابل پوهنځی زبان و ادبیات شناخته شده و برای سایر داوطلبان حاضر در مجلس متذکره رسماْ اعلان گردید که معرفی رسمی آنها غرض آغاز فعالیت بعداً ازسوی وزارت شهرسازی و اراضی صورت گرفته و بعد از تطبیق رهنمودهای تنظیفی و ظاهری مرتبط به این اماکن  ازسوی معاونیت امور مالی و اداری پوهنتون کابل، فعالیت آنها عملاً آغاز خواهد یافت.

کفتریا محل تهیه غذاهای زودپز و عرضه خوراکی‌های آماده و یکی از ضرورت‌های بسیار مهم در محیط پوهنتون‌ها می‌باشد. اما دروازه کفتریای پوهنتون کابل، پوهنتونی با حدود ۲۵۰۰۰ محصل، استاد و کارمند و نیازمند به این اماکن با خاتمه یافتن دوره قراردادی قبلی اش، به نسبت چالش‌های موجود از مدتی بدینسو بسته مانده و فعالیت آن متوقف گردیده بود، که اینک طی قرادادهای فوق الذکر فعالیت این اماکن دوباره آغاز یافته و عرضه خدمات آن توام با کیفیت بهتر و با درنظرداشت معیارهای صحی و بر وفق مواد مندرج در شرطنامه مطروحه که طی آن موضوعات مربوط نوعیت و کیفیت اجناس، امتعه و مواد غذایی، مناسب بودن قیمت‌ها، توقعات و ملاحظات محصلان، استادان و کارمندان پوهنتون کابل بصورت همه‌جانبه در نظر گرفته است، از سر گرفته خواهد شد.