اطلاعیۀ پوهنځی اقتصاد درمورد بست کادری !

پوهنځی اقتصاد  پوهنتون کابل برایک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت امورمالی وبانکی خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ  ۱۳۹۸/۱۲/۲۹  الی ۱۳۹۹/۱/۱۴  به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.