اطلاعیۀ پوهنځی شرعیات درمورد بست کادری !

پوهنځی شرعیات  پوهنتون کابل برای یک  بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت فقه و اصول فقه خویش به سویه ماستر  ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ   ۱۳۹۸/۱۲/۲۹  الی

۱۳۹۹/۱/۲۹     به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.