اطلاعیۀ پوهنځی ژورنالیزم درمورد بست کادری !

پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت ژورنالیزم خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ  ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ الی

۱۳۹۹/۱/۱۵  به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.