اطلاعیۀ پوهنځی انجنیری درمورد بست کادری !

پوهنځی انجینری  پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت طراحی شهری و برنامه ریزی خویش به سویه لیسانس، ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ  ۱۳۹۸/۱۲/۱۸  الی  ۱۳۹۹/۱/۳ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.